SFS 2007:989 Förordning om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

070989.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om avskiljande av studenter från
högskoleutbildning;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om avskiljande av studenter
från högskoleutbildning inom ett universitet eller en högskola som har sta-
ten, en kommun eller ett landsting som huvudman och som omfattas av hög-
skolelagen (1992:1434).

Bestämmelser om avskiljande av studenter och om att en för högskolan

gemensam nämnd ska pröva frågor om avskiljande finns i 4 kap. högskole-
lagen.

Förutsättningar för avskiljande

2 § En student får avskiljas från högskoleutbildning under de villkor som
anges i 4 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434).

Vad avskiljande innebär

3 § Ett beslut om avskiljande ska alltid innebära att studenten tills vidare
inte får fortsätta den pågående utbildningen.

Ett beslut om avskiljande ska också innebära att studenten tills vidare inte

får antas till eller fortsätta annan utbildning av samma slag, om inte avskil-
jandenämnden beslutar något annat.

Ett beslut om avskiljande innebär också att studenten tills vidare inte får

antas till eller fortsätta någon annan högskoleutbildning, om det anges i be-
slutet.

Omprövning

4 § Ett beslut om avskiljande som avses i 3 § ska omprövas tidigast två år
efter det att beslutet meddelades, om den som beslutet avser begär det skrift-
ligen.

Vid en sådan omprövning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om

avskiljande.

SFS 2007:989

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:989

Upphävande av avskiljande

5 § När ett beslut om avskiljande upphävs, får studenten utan ansökan
återuppta utbildningen och tillgodoräkna sig den utbildning som fullgjorts
tidigare.

Högskolans avskiljandenämnd

6 § Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd.

Ärenden om avskiljande

Hur ärenden inleds

7 § Ärenden om avskiljande tas upp av nämnden endast efter skriftlig an-
mälan från rektor för ett universitet eller en högskola eller den som rektor
har utsett.

Det universitetet eller den högskola som har gjort anmälan är studentens

motpart hos nämnden.

Fortsatt handläggning

8 § Har en fråga om avskiljande anmälts till nämnden, ska studenten få del
av anmälan och få tillfälle att yttra sig över den.

9 § Nämnden ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda.

Om studenten önskar lämna uppgifter muntligen inför nämnden, bör stu-

denten ges tillfälle till det.

10 § Den som på nämndens begäran har inställt sig till muntlig förhand-
ling får tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och
uppehälle samt ersättning för förlorad inkomst eller annan ekonomisk för-
lust, om nämnden finner att han eller hon skäligen bör ersättas. Nämnden får
bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och
förskott finns i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel
till vittnen, m.m.

Läkarundersökning

11 § Om det finns grundad anledning att anta att en student bör avskiljas
från högskoleutbildning, får nämnden vid behov begära att studenten låter
undersöka sig av den läkare som anvisas honom eller henne.

Beslut om avskiljande före slutligt beslut

12 § Har nämnden begärt att studenten ska låta läkarundersöka sig, får
nämnden besluta att studenten ska avskiljas från utbildningen i avvaktan på
att ärendet kan avgöras slutligt.

background image

3

SFS 2007:989

13 § Även i annat fall än som avses i 12 § får nämnden, om det finns sär-
skilda skäl, besluta att studenten ska avskiljas från utbildningen i avvaktan
på att ärendet kan avgöras slutligt.

14 § Bestämmelserna i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223) ska till-
lämpas även på beslut enligt 12 och 13 §§.

Underlag för slutligt beslut i vissa fall

15 § Om studenten inte har inställt sig till läkarundersökning inom ett år
från det att nämnden begärde det, ska nämnden pröva frågan om avskiljande
på det material nämnden har tillgängligt.

Jäv

16 § För ledamöterna och ersättarna gäller bestämmelserna i 4 kap. rätte-
gångsbalken om jäv mot domare.

Omröstning

17 § Vid omröstning i nämnden tillämpas bestämmelserna i 29 kap. rätte-
gångsbalken om omröstning i brottmål. Ordföranden säger dock sin mening
först.

Övriga bestämmelser

18 § Nämndens beslut ska gälla omedelbart, om inte nämnden bestämmer
något annat.

19 § De läroanstalter och antagningsmyndigheter som berörs av ett beslut
om avskiljande eller ett beslut om upphävande av avskiljande samt Centrala
studiestödsnämnden ska genast underrättas om beslutet.

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än slutliga be-
slut om avskiljande som avses i 3 § och beslut om interimistiskt avskiljande
enligt 12 och 13 §§ får inte överklagas.

21 § Om ett beslut överklagas, är det lärosäte som avses i 7 § studentens
motpart hos domstolen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1987:915) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning ska upp-
höra att gälla.

background image

4

SFS 2007:989

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2. De äldre bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om ärenden om av-

skiljande som har kommit in till Högskolans avskiljandenämnd före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)