SFS 2007:990 Förordning med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd

070990.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Högskolans
avskiljandenämnd;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Högskolans avskiljandenämnd har till uppgift att pröva frågor om av-
skiljande av

1. studenter från högskoleutbildning enligt bestämmelser i högskolelagen

(1992:1434) och förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från
högskoleutbildning, och

2. studerande inom kvalificerad yrkesutbildning enligt bestämmelser i la-

gen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och förordningen
(2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av fem ledamöter.

4 § Ordföranden i nämnden ska vara jurist och ha erfarenhet som domare.

Av de andra ledamöterna ska en vara psykiatriskt sakkunnig, två ha sär-

skild kunskap om förhållandena inom universitet och högskolor, varav en
ska representera studenterna, och en ledamot företräda allmänna intressen.

5 § För varje ledamot ska det finnas en ersättare, som utses av regeringen
för samma tid som ledamoten. För ersättaren gäller samma krav för att utses
som för ledamoten.

Organisation

6 § Högskoleverket upplåter lokaler och sköter administrativa, föredra-
gande och handläggande uppgifter åt nämnden.

SFS 2007:990

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:990

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Beslutförhet

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och tre andra ledamöter är när-
varande.

Beslut av ordföranden

8 § Ordföranden får fatta beslut som inte innebär ett slutligt avgörande i
sak. Sådana beslut som avses i 12 och 13 §§ förordningen (2007:989) om
avskiljande av studenter från högskoleutbildning får dock ordföranden fatta
bara om ärendet är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för
att behandla det.

Beslut som har fattats av ordföranden ska anmälas vid nästa sammanträde

med nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

9 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
14 § andra meningen i fråga om att en ledamot ska vara vice ordförande,
15 § om beslutförhet,
23 och 24 §§ om anställningar,
27 § om rätt att företräda staten vid domstol, och
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)