SFS 2007:991 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

070991.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Överklagandenämnden för
högskolan;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Överklagandenämnden för högskolan har till uppgift att pröva överkla-
ganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område och
inom kvalificerad yrkesutbildning. Vilka beslut som får överklagas till
nämnden anges i förordning.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av åtta ledamöter.

4 § Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie do-
mare. Av de andra ledamöterna ska minst tre vara jurister. Regeringen utser
vice ordföranden.

Det ska finnas högst tre ersättare som kan träda in i nämnden när någon

annan ledamot än ordföranden har förhinder. En av dessa ersättare ska vara
jurist. Ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

Organisation

5 § Högskoleverket upplåter lokaler och sköter administrativa, föredra-
gande och handläggande uppgifter åt nämnden.

Beslutförhet

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter,
varav minst en jurist, är närvarande.

SFS 2007:991

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:991

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Undantag från myndighetsförordningen

7 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på nämnden:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
15 § om beslutförhet,
23 och 24 §§ om anställningar,
27 § om rätt att företräda staten vid domstol, och
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1992:404) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;