SFS 2007:992 Förordning om ändring i förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning

070992.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1131) om
kvalificerad yrkesutbildning;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2001:1131)

om kvalificerad yrkesutbildning ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 § En studerande i kvalificerad yrkesutbildning, som anordnas av staten,
en kommun eller ett landsting, får avskiljas från utbildningen under de vill-
kor som anges i 9 § lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning.

Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd enligt

8�20 §§ förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från hög-
skoleutbildning och 8 § förordningen (2007:990) med instruktion för Hög-
skolans avskiljandenämnd.

Nämnden tar upp frågor om avskiljande endast efter skriftlig anmälan från

ledningsgruppen för utbildningen. Den ansvariga utbildningsanordnaren är
den studerandes motpart hos Högskolans avskiljandenämnd eller hos dom-
stolen, om ett beslut av nämnden i fråga om avskiljande överklagas.

2 § Ett beslut om avskiljande ska alltid innebära att den studerande tills
vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.

Ett beslut om avskiljande ska också innebära att den studerande tills vi-

dare inte får antas till eller fortsätta annan utbildning av samma slag som an-
ordnas av staten, en kommun eller ett landsting, om inte avskiljandenämn-
den beslutar något annat.

Ett beslut om avskiljande innebär också att den studerande tills vidare inte

får antas till eller fortsätta någon annan kvalificerad yrkesutbildning som an-
ordnas av staten, en kommun eller ett landsting, om det anges i beslutet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De äldre bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om ärenden om av-

skiljande som har kommit in till Högskolans avskiljandenämnd före ikraft-
trädandet.

SFS 2007:992

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:992

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)