SFS 2007:994 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2008

070994.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
vägavgift för år 2008

1;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2008.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven
i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föro-
reningar från dieselmotorer som används i fordon

2 i dess lydelse enligt Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om änd-
ring av direktiv 88/77/EEG

3.

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bi-
laga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bi-
laga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller for-
don som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.

1 Senaste förordning i ämnet 2006:1186.

2 EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077), senast ändrat genom Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG (EUT L 275, 20.10.2005, s. 1, Celex
32005L0055).

Antal axlar

Avgift per
år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3 axlar

8 743 kronor

874 kronor

236 kronor

72 kronor

4 eller fler axlar

14 117 kronor

1 411 kronor

373 kronor

72 kronor

3 EGT L 40, 17.2.1996, s. 1 (Celex 31996L0001).

Antal axlar

Avgift per
år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3 axlar

7 741 kronor

774 kronor

209 kronor

72 kronor

4 eller fler axlar

12 751 kronor

1 275 kronor

336 kronor

72 kronor

SFS 2007:994

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:994

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 227 kronor.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

Antal axlar

Avgift per
år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3 axlar

6 831 kronor

683 kronor

182 kronor

72 kronor

4 eller fler axlar

11 385 kronor

1 138 kronor

300 kronor

72 kronor