SFS 2007:995 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008

070995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
energiskatt och koldioxidskatt för år 2008

1;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp
för år 2008.

1 Senaste förordning i ämnet 2006:1204.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 11 31,

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som upp-
fyller krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

2 kr 95 öre
per liter
1 kr 32 öre
per liter

2 kr 20 öre
per liter
2 kr 20 öre
per liter

5 kr 15 öre
per liter
3 kr 52 öre
per liter

b) miljöklass 2

2 kr 98 öre
per liter

2 kr 20 öre
per liter

5 kr 18 öre
per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än
som avses under 1

3 kr 68 öre
per liter

2 kr 20 öre
per liter

5 kr 88 öre
per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

a) har försetts med
märk- och färgämnen
eller ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350

oC,

764 kr per m

3

2 712 kr per m

3

3 476 kr per m

3

b) inte har försetts med
märk- och färgämnen
och ger minst 85 volym-
procent destillat vid
350

oC, tillhörig

miljöklass 1

1 077 kr per m

3

2 712 kr per m

3

3 789 kr per m

3

SFS 2007:995

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:995

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen (1994:1776) om skatt
på energi att för fossilt kol i hushållsavfall ska för år 2008 energiskatt betalas
med 155 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med
3 489 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

3 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi att energiskatten för år 2008 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 20,8 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses

under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om
skatt på energi, och

3. 27,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

miljöklass 2

1 330 kr per m

3

2 712 kr per m

3

4 042 kr per m

3

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

1 663 kr per m

3

2 712 kr per m

3

4 375 kr per m

3

4. 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol som
används för
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

1 404 kr per
1 000 kg

1 404 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än
som avses under a

150 kr per
1 000 kg

2 853 kr per
1 000 kg

3 003 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som
används för
a) drift av motor-
drivet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 154 kr per
1 000 m

3

1 154 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

247 kr per
1 000 m

3

2 031 kr per
1 000 m

3

2 278 kr per
1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks

325 kr per
1 000 kg

2 360 kr per
1 000 kg

2 685 kr per
1 000 kg

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt