SFS 2007:996 Förordning med instruktion för Migrationsverket

070996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CBDIJE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CBDIJF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CBDIJF+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:CBDIJF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CBDIJF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:CBDIJF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CBDIJE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBDIJF+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBDIJE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CBDIJE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CBDIJE+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CBDIJF+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:CBDIJF+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBDIJE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:CBDIJE+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:CBDIJF+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:CBDIJF+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBDIJE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:CBDIJE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Migrationsverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Migrationsverket ansvarar f�r verksamhetsomr�dena asyl, bes�k och<br/>bos�ttning samt medborgarskap. Migrationsverket ska verka f�r samverkan<br/>och samordning mellan ber�rda myndigheter s� att verksamheten inom<br/>dessa verksamhetsomr�den �r effektiv. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b>Migrationsverket ska fullg�ra de uppgifter som Migrationsverket har<br/>enligt utl�nnings- och medborgarskapslagstiftningen, lagstiftningen om mot-<br/>tagande av asyls�kande m.fl. samt andra f�rfattningar.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Ut�ver vad som f�ljer av f�rsta stycket ska Migrationsverket <br/>1. svara f�r organiserad uttagning och �verf�ring av flyktingar och</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skyddsbeh�vande i �vrigt,</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�ra register och statistik �ver utl�nningar i landet i den utstr�ckning</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som beh�vs f�r verksamheten,</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. ta fram och utveckla prognosmodeller och analyser f�r de verksamhets-</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">omr�den som anges i 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. l�pande f�lja och utv�rdera verksamheten samt verka f�r att handl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ningen av �renden enligt utl�nnings- och medborgarskapslagstiftningen �r<br/>f�rfattningsenlig och effektiv samt att beslutsfattandet �r f�rutsebart och en-<br/>hetligt,</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">5. fatta beslut om viseringspraxis,<br/>6. bist� regeringen inom ramen f�r utvecklingssamarbetet p� migrations-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">omr�det och politiken f�r global utveckling,</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. anm�la till Rikspolisstyrelsen om det i ett �rende hos Migrationsverket</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">framkommer misstankar om folkmord, brott mot m�nskligheten eller krigs-<br/>f�rbrytelser. Migrationsverket ska ocks� bist� S�kerhetspolisen i dess verk-<br/>samhet f�r att f�rebygga och avsl�ja brott mot rikets s�kerhet och i fr�gor<br/>som r�r terrorism,</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. vid genomf�randet av verksamheten belysa och beakta kvinnors och</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�ns villkor,</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. inf�r beslut eller andra �tg�rder som kan r�ra barn analysera konse-</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kvenserna f�r barn samt</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:996</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:996</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. �vergripande arbeta f�r att det finns beredskap och kapacitet i landet</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r att ta emot skyddsbeh�vande m.fl. som beviljats uppeh�llstillst�nd och<br/>vid behov medverka vid deras bos�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Migrationsverket f�r vidare bedriva tj�nsteexport p� de villkor som f�re-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">skrivs i tj�nsteexportf�rordningen (1992:192) och medverka i organiserat<br/>f�rvaltningsbist�nd p� migrationsomr�det. F�rordning (2005:202).</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 � </b>Migrationsverket ska</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vara kontaktmyndighet i fr�gor som r�r databasen f�r identifiering av</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">fingeravtryck, Eurodac, </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. vara kontaktmyndighet f�r informationsutbyte om nationella �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">p� asyl- och invandringsomr�det enligt r�dets beslut 2006/688/EG av den<br/>5 oktober 2006 om uppr�ttande av ett system f�r �msesidigt informationsut-<br/>byte om medlemsstaternas �tg�rder r�rande asyl och invandring, </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. vara kontaktmyndighet f�r ers�ttningsanspr�k i samband med �msesi-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">digt erk�nnande av beslut om avvisning och utvisning enligt r�dets beslut<br/>2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastst�llande av kriterier och n�r-<br/>mare f�reskrifter f�r ers�ttning f�r finansiella obalanser som uppst�r till<br/>f�ljd av till�mpningen av direktiv 2001/40/EG om �msesidigt erk�nnande av<br/>beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land,</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska gemen-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">skapernas kommission i fr�gor som r�r den europeiska flyktingfond som in-<br/>r�ttats enligt r�dets beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inr�t-<br/>tande av Europeiska flyktingfonden f�r perioden 20052010 samt r�dets be-<br/>slut 573/2007/EG av den 24 maj 2007 om inr�ttande av Europeiska flykting-<br/>fonden f�r perioden 20082013,</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska gemen-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">skapernas kommission i fr�gor som r�r den europeiska �terv�ndandefond<br/>som inr�ttats enligt r�dets beslut 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inr�t-<br/>tande av Europeiska �terv�ndandefonden f�r perioden 20082013,</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. vara kontaktmyndighet i fr�gor som r�r massflyktssituationer enligt</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">21 kap. utl�nningslagen (2005:716) samt </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. vara kontaktmyndighet f�r informationsutbyte om varaktigt bosatta</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap. utl�nningslagen (2005:716).</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 � </b>Migrationsverket leds av en myndighetschef. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 � </b>Vid Migrationsverket ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst<br/>sju ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>S�rskilda organ</b></p> <p style="position:absolute;top:827px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 � </b>Vid Migrationsverket ska det finnas ett etiskt r�d. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Det etiska r�det ska p� Migrationsverkets beg�ran yttra sig i fr�gor som</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">r�r utformningen av Migrationsverkets verksamhet och som kan kr�va<br/>etiska �verv�ganden. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">R�det ska best� av h�gst sju ledam�ter. Regeringen utser ordf�rande och</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">�vriga ledam�ter i det etiska r�det f�r en best�md tid.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:996</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 � </b>Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 � </b>Vid Migrationsverket ska det finnas en �verdirekt�r.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 � </b>Vid Migrationsverket ska det finnas en chefsjurist.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:217px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 � </b>Vid Migrationsverket ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>11 � </b>Migrationsverket ska till�mpa internrevisionsf�rordningen<br/>(2006:1228).</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>12 � </b>Personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101) ska till�mpas p� Migra-<br/>tionsverket.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>13 � </b>Best�mmelser om avgifter i Migrationsverkets verksamhet finns i av-<br/>giftsf�rordningen (1992:191), utl�nningsf�rordningen (2006:97) och i med-<br/>borgarskapsf�rordningen (2001:218). </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�vrigt</b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>14 � </b>Migrationsverket f�r betala ut sk�lig ers�ttning f�r person- eller<br/>sakskador som uppkommit i verksamhet som verket bedriver. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Migrationsverkets beslut i dessa fr�gor f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen med</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">instruktion f�r Migrationsverket (2004:294) ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Anders Kessling<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Migrationsverket;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Migrationsverket ansvarar f�r verksamhetsomr�dena asyl, bes�k och
bos�ttning samt medborgarskap. Migrationsverket ska verka f�r samverkan
och samordning mellan ber�rda myndigheter s� att verksamheten inom
dessa verksamhetsomr�den �r effektiv.

2 � Migrationsverket ska fullg�ra de uppgifter som Migrationsverket har
enligt utl�nnings- och medborgarskapslagstiftningen, lagstiftningen om mot-
tagande av asyls�kande m.fl. samt andra f�rfattningar.

Ut�ver vad som f�ljer av f�rsta stycket ska Migrationsverket
1. svara f�r organiserad uttagning och �verf�ring av flyktingar och

skyddsbeh�vande i �vrigt,

2. f�ra register och statistik �ver utl�nningar i landet i den utstr�ckning

som beh�vs f�r verksamheten,

3. ta fram och utveckla prognosmodeller och analyser f�r de verksamhets-

omr�den som anges i 1 �,

4. l�pande f�lja och utv�rdera verksamheten samt verka f�r att handl�gg-

ningen av �renden enligt utl�nnings- och medborgarskapslagstiftningen �r
f�rfattningsenlig och effektiv samt att beslutsfattandet �r f�rutsebart och en-
hetligt,

5. fatta beslut om viseringspraxis,
6. bist� regeringen inom ramen f�r utvecklingssamarbetet p� migrations-

omr�det och politiken f�r global utveckling,

7. anm�la till Rikspolisstyrelsen om det i ett �rende hos Migrationsverket

framkommer misstankar om folkmord, brott mot m�nskligheten eller krigs-
f�rbrytelser. Migrationsverket ska ocks� bist� S�kerhetspolisen i dess verk-
samhet f�r att f�rebygga och avsl�ja brott mot rikets s�kerhet och i fr�gor
som r�r terrorism,

8. vid genomf�randet av verksamheten belysa och beakta kvinnors och

m�ns villkor,

9. inf�r beslut eller andra �tg�rder som kan r�ra barn analysera konse-

kvenserna f�r barn samt

SFS 2007:996

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:996

10. �vergripande arbeta f�r att det finns beredskap och kapacitet i landet

f�r att ta emot skyddsbeh�vande m.fl. som beviljats uppeh�llstillst�nd och
vid behov medverka vid deras bos�ttning.

Migrationsverket f�r vidare bedriva tj�nsteexport p� de villkor som f�re-

skrivs i tj�nsteexportf�rordningen (1992:192) och medverka i organiserat
f�rvaltningsbist�nd p� migrationsomr�det. F�rordning (2005:202).

3 � Migrationsverket ska

1. vara kontaktmyndighet i fr�gor som r�r databasen f�r identifiering av

fingeravtryck, Eurodac,

2. vara kontaktmyndighet f�r informationsutbyte om nationella �tg�rder

p� asyl- och invandringsomr�det enligt r�dets beslut 2006/688/EG av den
5 oktober 2006 om uppr�ttande av ett system f�r �msesidigt informationsut-
byte om medlemsstaternas �tg�rder r�rande asyl och invandring,

3. vara kontaktmyndighet f�r ers�ttningsanspr�k i samband med �msesi-

digt erk�nnande av beslut om avvisning och utvisning enligt r�dets beslut
2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastst�llande av kriterier och n�r-
mare f�reskrifter f�r ers�ttning f�r finansiella obalanser som uppst�r till
f�ljd av till�mpningen av direktiv 2001/40/EG om �msesidigt erk�nnande av
beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land,

4. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska gemen-

skapernas kommission i fr�gor som r�r den europeiska flyktingfond som in-
r�ttats enligt r�dets beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inr�t-
tande av Europeiska flyktingfonden f�r perioden 20052010 samt r�dets be-
slut 573/2007/EG av den 24 maj 2007 om inr�ttande av Europeiska flykting-
fonden f�r perioden 20082013,

5. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska gemen-

skapernas kommission i fr�gor som r�r den europeiska �terv�ndandefond
som inr�ttats enligt r�dets beslut 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inr�t-
tande av Europeiska �terv�ndandefonden f�r perioden 20082013,

6. vara kontaktmyndighet i fr�gor som r�r massflyktssituationer enligt

21 kap. utl�nningslagen (2005:716) samt

7. vara kontaktmyndighet f�r informationsutbyte om varaktigt bosatta

tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap. utl�nningslagen (2005:716).

Ledning

4 � Migrationsverket leds av en myndighetschef.

5 � Vid Migrationsverket ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst
sju ledam�ter.

S�rskilda organ

6 � Vid Migrationsverket ska det finnas ett etiskt r�d.

Det etiska r�det ska p� Migrationsverkets beg�ran yttra sig i fr�gor som

r�r utformningen av Migrationsverkets verksamhet och som kan kr�va
etiska �verv�ganden.

R�det ska best� av h�gst sju ledam�ter. Regeringen utser ordf�rande och

�vriga ledam�ter i det etiska r�det f�r en best�md tid.

background image

3

SFS 2007:996

Anst�llningar och uppdrag

7 � Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

8 � Vid Migrationsverket ska det finnas en �verdirekt�r.

9 � Vid Migrationsverket ska det finnas en chefsjurist.

Personalansvarsn�mnd

10 � Vid Migrationsverket ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

11 � Migrationsverket ska till�mpa internrevisionsf�rordningen
(2006:1228).

12 � Personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101) ska till�mpas p� Migra-
tionsverket.

Avgifter

13 � Best�mmelser om avgifter i Migrationsverkets verksamhet finns i av-
giftsf�rordningen (1992:191), utl�nningsf�rordningen (2006:97) och i med-
borgarskapsf�rordningen (2001:218).

�vrigt

14 � Migrationsverket f�r betala ut sk�lig ers�ttning f�r person- eller
sakskador som uppkommit i verksamhet som verket bedriver.

Migrationsverkets beslut i dessa fr�gor f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen med

instruktion f�r Migrationsverket (2004:294) ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anders Kessling
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;