SFS 2007:996 Förordning med instruktion för Migrationsverket

070996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Migrationsverket ansvarar för verksamhetsområdena asyl, besök och
bosättning samt medborgarskap. Migrationsverket ska verka för samverkan
och samordning mellan berörda myndigheter så att verksamheten inom
dessa verksamhetsområden är effektiv.

2 § Migrationsverket ska fullgöra de uppgifter som Migrationsverket har
enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, lagstiftningen om mot-
tagande av asylsökande m.fl. samt andra författningar.

Utöver vad som följer av första stycket ska Migrationsverket
1. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och

skyddsbehövande i övrigt,

2. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning

som behövs för verksamheten,

3. ta fram och utveckla prognosmodeller och analyser för de verksamhets-

områden som anges i 1 §,

4. löpande följa och utvärdera verksamheten samt verka för att handlägg-

ningen av ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen är
författningsenlig och effektiv samt att beslutsfattandet är förutsebart och en-
hetligt,

5. fatta beslut om viseringspraxis,
6. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrations-

området och politiken för global utveckling,

7. anmäla till Rikspolisstyrelsen om det i ett ärende hos Migrationsverket

framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigs-
förbrytelser. Migrationsverket ska också bistå Säkerhetspolisen i dess verk-
samhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor
som rör terrorism,

8. vid genomförandet av verksamheten belysa och beakta kvinnors och

mäns villkor,

9. inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn analysera konse-

kvenserna för barn samt

SFS 2007:996

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:996

10. övergripande arbeta för att det finns beredskap och kapacitet i landet

för att ta emot skyddsbehövande m.fl. som beviljats uppehållstillstånd och
vid behov medverka vid deras bosättning.

Migrationsverket får vidare bedriva tjänsteexport på de villkor som före-

skrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192) och medverka i organiserat
förvaltningsbistånd på migrationsområdet. Förordning (2005:202).

3 § Migrationsverket ska

1. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för identifiering av

fingeravtryck, Eurodac,

2. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder

på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den
5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsut-
byte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring,

3. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömsesi-

digt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut
2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och när-
mare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till
följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av
beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land,

4. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska gemen-

skapernas kommission i frågor som rör den europeiska flyktingfond som in-
rättats enligt rådets beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrät-
tande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005�2010 samt rådets be-
slut 573/2007/EG av den 24 maj 2007 om inrättande av Europeiska flykting-
fonden för perioden 2008�2013,

5. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska gemen-

skapernas kommission i frågor som rör den europeiska återvändandefond
som inrättats enligt rådets beslut 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrät-
tande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008�2013,

6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt

21 kap. utlänningslagen (2005:716) samt

7. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om varaktigt bosatta

tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap. utlänningslagen (2005:716).

Ledning

4 § Migrationsverket leds av en myndighetschef.

5 § Vid Migrationsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst
sju ledamöter.

Särskilda organ

6 § Vid Migrationsverket ska det finnas ett etiskt råd.

Det etiska rådet ska på Migrationsverkets begäran yttra sig i frågor som

rör utformningen av Migrationsverkets verksamhet och som kan kräva
etiska överväganden.

Rådet ska bestå av högst sju ledamöter. Regeringen utser ordförande och

övriga ledamöter i det etiska rådet för en bestämd tid.

background image

3

SFS 2007:996

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

8 § Vid Migrationsverket ska det finnas en överdirektör.

9 § Vid Migrationsverket ska det finnas en chefsjurist.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid Migrationsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Migrationsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

12 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Migra-
tionsverket.

Avgifter

13 § Bestämmelser om avgifter i Migrationsverkets verksamhet finns i av-
giftsförordningen (1992:191), utlänningsförordningen (2006:97) och i med-
borgarskapsförordningen (2001:218).

�vrigt

14 § Migrationsverket får betala ut skälig ersättning för person- eller
sakskador som uppkommit i verksamhet som verket bedriver.

Migrationsverkets beslut i dessa frågor får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen med

instruktion för Migrationsverket (2004:294) ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anders Kessling
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007