SFS 2007:997 Förordning om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

070997.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skattebetalningsförordningen
(1997:750);

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 30 § skattebetalningsförordningen (1997:750)

ska ha följande lydelse.

30 §

2

Av ett besked om slutlig skatt enligt 11 kap. 15 § skattebetalnings-

lagen (1997:483) ska framgå

1. taxerad och beskattningsbar förvärvsinkomst,
2. inkomst av kapital,
3. summan av gjorda skattereduktioner,
4. debiterad skatt enligt skattebetalningslagen, uppdelad på de olika skat-

teslagen samt, i fråga om fysiska personer och dödsbon, skattesatserna för
kommunal inkomstskatt,

5. avgiftssatserna för avgift till registrerat trossamfund och begravnings-

avgift, samt

6. pensionsgrundande inkomst.
Ytterligare bestämmelser om vad som i vissa fall ska framgå av besked

om slutlig skatt enligt 11 kap. 15 § skattebetalningslagen finns i 7 § taxe-
ringsförordningen (1990:1236).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Kjell Olsson
(Finansdepartementet)

1 Jfr prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2001:1249. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2007:997

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007