SFS 2008:2 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m

080002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 23 § lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

23 §

2

Om en näringsverksamhet går över från en arbetsgivare till en annan

och det därvid avtalas att ansvaret för en pensionsutfästelse ska flyttas över
på efterträdaren, ska samtycke till överflyttningen inhämtas från innehava-
ren av pensionsfordringen. Tillsynsmyndigheten får medge att samtycke inte
behöver inhämtas, om efterträdaren kan anses god för pensionsutfästelsen.
Något samtycke behövs inte vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen
(1987:619).

Om det i lag eller annan författning har meddelats särskilda bestämmelser

om tillvaratagande av en borgenärs rätt vid fusion, gäller dessa i stället för
reglerna i första stycket. En innehavare av en pensionsfordran behöver dock
inte underrättas eller kallas enligt 23 kap. 19, 22 och 32 §§ samt 24 kap. 21
och 24 §§ aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt 12 kap. 10 och 14 §§
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, om tillsynsmyndigheten med-
ger det. Detsamma gäller i ärende om vinstutdelning enligt 20 kap. 30 §,
minskning av aktiekapitalet enligt 20 kap. 23 § och minskning av reserv-
fonden enligt 20 kap. 35 § 3 aktiebolagslagen.

Har ansvaret för pensionsutfästelse sålunda överflyttats, anses utfästelsen

ha samma rättsverkningar som om arbetstagaren varit anställd hos efterträ-
daren från dagen för anställningen hos företrädaren. Efter överflyttningen är
företrädaren fri från ansvar för utfästelsen.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser om för-

tecknande av och kallelse på innehavare av pensionsfordringar gäller dock
vid fusioner där fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före ikraftträ-
dandet.

1

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

2

Senaste lydelse 2005:553.

SFS 2008:2

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

2

SFS 2008:2

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)