SFS 2008:6 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

080006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 b §, av följande lydelse.

2 kap.

3 b §

Bestämmelserna om gränsöverskridande fusion i 23 kap. 36�51 §§

aktiebolagslagen (2005:551) gäller inte fondbolag.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

SFS 2008:6

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

3*

SFS 2008:2�19

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008