SFS 2008:7 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

080007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

dels

att 12 kap. 17 § ska upphöra att gälla,

dels

att 10 kap. 19 och 38 §§ samt 12 kap. 13 och 18 §§ ska ha följande

lydelse.

10 kap.

19 §

2

Vid fusion med ett bankaktiebolag tillämpas inte 23 kap. 19�24 §§

aktiebolagslagen (2005:551). I stället tillämpas 20�22 §§ detta kapitel. I 24
och 25 §§ finns särskilda bestämmelser om fusion genom absorption av hel-
ägt dotterbolag.

Bestämmelserna om gränsöverskridande fusion i 23 kap. 36�51 §§ aktie-

bolagslagen gäller inte bankaktiebolag.

38 §

3

Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i

rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för
europabolag

4

(SE-förordningen), när ett beslut har meddelats enligt

20�22 §§ eller 25 § och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte ut-
färdas om Finansinspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i
5 a § lagen (2004:575) om europabolag.

12 kap.

13 §

Vid fusion med en kreditmarknadsförening tillämpas inte 12 kap.

11�16 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. I stället tillämpas
14�16 §§.

Bestämmelserna om gränsöverskridande fusion i 12 kap. 22�40 §§ lagen

om ekonomiska föreningar gäller inte kreditmarknadsföreningar.

1

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

2

Senaste lydelse 2005:932.

3

Senaste lydelse 2006:612.

4

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

SFS 2008:7

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

2

SFS 2008:7

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

18 §

Vid fusion med ett helägt dotteraktiebolag tillämpas inte 12 kap. 21

och 41�43 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. I stället gäller
vad som sägs i denna paragraf.

Om en kreditmarknadsförening äger samtliga aktier i ett dotteraktiebolag,

får föreningens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att
bolaget ska gå upp i föreningen. Styrelserna ska anmäla avtalet för registre-
ring hos registreringsmyndigheten. För det fortsatta förfarandet gäller
14�16 §§ i tillämpliga delar. Vad som där sägs om överlåtande förening ska
i stället gälla bolaget.

Fusion får ske bara om föreningen och bolaget har samma redovisnings-

valuta.

Bolaget är upplöst när Finansinspektionens beslut om tillstånd enligt 14 §

har registrerats. Registreringsmyndigheten ska registrera tillståndet även i
aktiebolagsregistret. Registreringsmyndigheten ska förklara att frågan om
fusion har fallit, om ansökan om Finansinspektionens tillstånd inte har gjorts
inom föreskriven tid eller om ansökan om tillstånd har avslagits genom laga-
kraftvunnet beslut.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. �ldre bestämmelser gäller

dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)