SFS 2008:8 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

080008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:6px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:5px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft119{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:575) om europabolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:17px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:575) om euro-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">pabolag </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:339px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 5 a, 6, 9 a, 15, 26 a och 32 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 5 a och</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">9 a �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 11 a �, samt n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">11 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117"><i>Finansinspektionens r�tt att mots�tta sig att ett svenskt aktiebolag deltar i <br/>bildandet av ett europabolag genom fusion</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft11">Finansinspektionen f�r, i fr�ga om ett aktiebolag som st�r under in-</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">spektionens tillsyn, mots�tta sig att bolaget deltar i bildandet av ett europa-<br/>bolag genom fusion, om</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. europabolaget enligt fusionsf�rslaget ska ha sitt s�te i en annan stat �n</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Sverige, och</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft118">2. mots�ttandet �r motiverat av h�nsyn till allm�nintresset.<br/>Finansinspektionen ska meddela ett s�dant beslut som avses i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">stycket inom tv� m�nader fr�n den dag d� uppgifter om fusionen offentlig-<br/>gjordes enligt artikel 21 i SE-f�rordningen. Inspektionen f�r inte meddela ett<br/>beslut om att bolaget inte f�r delta i fusionen utan att bolaget f�rst har f�tt<br/>tillf�lle att yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Bolagsverket ska utf�rda ett s�dant intyg som avses i artikel 25.2 i SE-</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">f�rordningen, n�r beslut om tillst�nd har meddelats enligt 23 kap. 23 eller<br/>24 � aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg<br/>f�r dock inte utf�rdas om Finansinspektionen har meddelat ett s�dant beslut<br/>som avses i 5 a �. N�r det g�ller bolag som driver bank- eller finansierings-<br/>r�relse till�mpas i st�llet 10 kap. 38 � respektive 11 kap. 1 </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft11">� lagen</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft114">Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft114">Senaste lydelse 2006:598. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft114">Senaste lydelse 2006:598</p> <p style="position:absolute;top:941px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft113">.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>SFS 2008:8</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft119">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 januari 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:8</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Finansinspektionens r�tt att mots�tta sig flyttning av s�te</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft28">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">Finansinspektionen f�r, i fr�ga om ett europabolag som st�r under</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">inspektionens tillsyn, mots�tta sig att europabolaget flyttar sitt s�te till en an-<br/>nan stat, om mots�ttandet �r motiverat av h�nsyn till allm�nintresset.</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Finansinspektionen ska meddela ett s�dant beslut som avses i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">stycket inom tv� m�nader fr�n den dag d� f�rslaget om flyttningen offentlig-<br/>gjordes enligt artikel 8.2 i SE-f�rordningen. Inspektionen f�r inte meddela<br/>ett beslut om att mots�tta sig flyttning utan att europabolaget f�rst har f�tt<br/>tillf�lle att yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft23"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Tillf�lligt hinder mot flyttning av s�te</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:290px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>11 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">Under den tid som Bolagsverkets handl�ggning av en ans�kan en-</p> <p style="position:absolute;top:308px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">ligt 11 � p�g�r f�r Skatteverket besluta om att det under en viss tid om h�gst<br/>tolv m�nader f�religger hinder mot flyttning av s�te till en annan stat. Tiden<br/>f�r f�rl�ngas, om det finns s�rskilda sk�l. F�rl�ngning f�r endast ske med tre<br/>m�nader i taget. S� l�nge Skatteverkets beslut g�ller, ska Bolagsverkets<br/>handl�ggning av ans�kan enligt 11 � vila.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft212">Skatteverket f�r besluta enligt f�rsta stycket endast om<br/>1. det �r motiverat av h�nsyn till allm�nintresset,<br/>2. verket har beslutat om revision hos europabolaget, och<br/>3. det finns sk�l att anta att revisionen skulle f�rsv�ras avsev�rt av en</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">flyttning av s�tet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:502px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>15 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Bolagsverket ska utf�rda ett s�dant intyg som avses i artikel 8.8 i SE-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">f�rordningen n�r ett beslut om tillst�nd enligt 13 eller 14 � har meddelats<br/>och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg f�r dock inte utf�rdas om Finansin-<br/>spektionen har meddelat ett s�dant beslut som avses i 9 a � eller om det f�re-<br/>ligger ett s�dant f�rh�llande som avses i artikel 8.15 i SE-f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>26 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft28">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft21">Om ett europabolag flyttar sitt s�te, ska lednings- eller f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">ningsorganet uppr�tta ett s�rskilt bokslut. Det s�rskilda bokslutet ska om-<br/>fatta den tid f�r vilken �rsredovisning inte tidigare har uppr�ttats fram till<br/>den dag d� flyttningen av s�te har blivit g�llande enligt artikel 8.10 i SE-f�r-<br/>ordningen.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion en-</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">ligt artikel 17 i SE-f�rordningen och europabolaget f�r s�te i en annan stat �n<br/>Sverige, ska styrelsen f�r aktiebolaget uppr�tta ett s�rskilt bokslut. Det s�r-<br/>skilda bokslutet ska omfatta den tid f�r vilken �rsredovisning inte tidigare<br/>har uppr�ttats fram till den dag d� europabolaget registreras enligt artikel 12<br/>i SE-f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r det s�rskilda bokslutet enligt f�rsta och andra styckena g�ller best�m-</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">melserna om �rsbokslut i 6 </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft21">kap. 49 och 12 </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:523px;white-space:nowrap" class="ft21">�� bokf�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">(1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en m�nad fr�n ut-<br/>g�ngen av den period som bokslutet omfattar.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 2006:598.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft211">Senaste lydelse 2006:598.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:8</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft36">6</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft31">Bolagsverkets beslut att avskriva en anm�lan om registrering eller att</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">v�gra registrering f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol inom tv�<br/>m�nader fr�n dagen f�r beslutet. Detsamma g�ller verkets beslut i ett till-<br/>st�nds�rende enligt 11 �, verkets beslut om att v�gra utf�rda intyg enligt 6<br/>eller 15 � samt verkets beslut enligt 31 �. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �ver-<br/>klagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Finansinspektionens beslut enligt 5 a eller 9 a � och Skatteverkets beslut</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">om hinder mot flyttning av s�te enligt 11 a � f�r �verklagas hos allm�n f�r-<br/>valtningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�t-<br/>ten.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">L�nsstyrelsens beslut i ett �rende enligt 28 � f�r �verklagas hos allm�n</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammar-<br/>r�tten.</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Bolagsverkets beslut i ett �rende enligt 29 � f�r �verklagas hos allm�n</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">domstol i den ort d�r lednings- eller f�rvaltningsorganet har sitt s�te. Ett be-<br/>slut enligt 29 � f�rsta stycket f�r �verklagas inom tre veckor fr�n den dag d�<br/>bolaget fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 � andra stycket f�r �verkla-<br/>gas inom tre veckor fr�n dagen f�r beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid �verklagande enligt fj�rde stycket g�ller lagen (1996:242) om dom-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">stols�renden.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 15 februari 2008. �ldre best�mmelser g�ller</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">dock i fr�ga om flyttning av s�te d�r bolagsst�mmans beslut om flyttning har<br/>fattas f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft310">Sten Andersson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2006:598.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:575) om europabolag;

utf�rdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:575) om euro-

pabolag

dels

att 5 a, 6, 9 a, 15, 26 a och 32 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 5 a och

9 a �� ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 11 a �, samt n�rmast f�re

11 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

Finansinspektionens r�tt att mots�tta sig att ett svenskt aktiebolag deltar i
bildandet av ett europabolag genom fusion

5 a �

2

Finansinspektionen f�r, i fr�ga om ett aktiebolag som st�r under in-

spektionens tillsyn, mots�tta sig att bolaget deltar i bildandet av ett europa-
bolag genom fusion, om

1. europabolaget enligt fusionsf�rslaget ska ha sitt s�te i en annan stat �n

Sverige, och

2. mots�ttandet �r motiverat av h�nsyn till allm�nintresset.
Finansinspektionen ska meddela ett s�dant beslut som avses i f�rsta

stycket inom tv� m�nader fr�n den dag d� uppgifter om fusionen offentlig-
gjordes enligt artikel 21 i SE-f�rordningen. Inspektionen f�r inte meddela ett
beslut om att bolaget inte f�r delta i fusionen utan att bolaget f�rst har f�tt
tillf�lle att yttra sig.

6 �

3

Bolagsverket ska utf�rda ett s�dant intyg som avses i artikel 25.2 i SE-

f�rordningen, n�r beslut om tillst�nd har meddelats enligt 23 kap. 23 eller
24 � aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg
f�r dock inte utf�rdas om Finansinspektionen har meddelat ett s�dant beslut
som avses i 5 a �. N�r det g�ller bolag som driver bank- eller finansierings-
r�relse till�mpas i st�llet 10 kap. 38 � respektive 11 kap. 1

� lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse.

1

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

2

Senaste lydelse 2006:598. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket upph�vs.

3

Senaste lydelse 2006:598

.

SFS 2008:8

Utkom fr�n trycket
den 22 januari 2008

background image

2

SFS 2008:8

Finansinspektionens r�tt att mots�tta sig flyttning av s�te

9 a �

4

Finansinspektionen f�r, i fr�ga om ett europabolag som st�r under

inspektionens tillsyn, mots�tta sig att europabolaget flyttar sitt s�te till en an-
nan stat, om mots�ttandet �r motiverat av h�nsyn till allm�nintresset.

Finansinspektionen ska meddela ett s�dant beslut som avses i f�rsta

stycket inom tv� m�nader fr�n den dag d� f�rslaget om flyttningen offentlig-
gjordes enligt artikel 8.2 i SE-f�rordningen. Inspektionen f�r inte meddela
ett beslut om att mots�tta sig flyttning utan att europabolaget f�rst har f�tt
tillf�lle att yttra sig.

Tillf�lligt hinder mot flyttning av s�te

11 a �

Under den tid som Bolagsverkets handl�ggning av en ans�kan en-

ligt 11 � p�g�r f�r Skatteverket besluta om att det under en viss tid om h�gst
tolv m�nader f�religger hinder mot flyttning av s�te till en annan stat. Tiden
f�r f�rl�ngas, om det finns s�rskilda sk�l. F�rl�ngning f�r endast ske med tre
m�nader i taget. S� l�nge Skatteverkets beslut g�ller, ska Bolagsverkets
handl�ggning av ans�kan enligt 11 � vila.

Skatteverket f�r besluta enligt f�rsta stycket endast om
1. det �r motiverat av h�nsyn till allm�nintresset,
2. verket har beslutat om revision hos europabolaget, och
3. det finns sk�l att anta att revisionen skulle f�rsv�ras avsev�rt av en

flyttning av s�tet.

15 �

Bolagsverket ska utf�rda ett s�dant intyg som avses i artikel 8.8 i SE-

f�rordningen n�r ett beslut om tillst�nd enligt 13 eller 14 � har meddelats
och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg f�r dock inte utf�rdas om Finansin-
spektionen har meddelat ett s�dant beslut som avses i 9 a � eller om det f�re-
ligger ett s�dant f�rh�llande som avses i artikel 8.15 i SE-f�rordningen.

26 a �

5

Om ett europabolag flyttar sitt s�te, ska lednings- eller f�rvalt-

ningsorganet uppr�tta ett s�rskilt bokslut. Det s�rskilda bokslutet ska om-
fatta den tid f�r vilken �rsredovisning inte tidigare har uppr�ttats fram till
den dag d� flyttningen av s�te har blivit g�llande enligt artikel 8.10 i SE-f�r-
ordningen.

Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion en-

ligt artikel 17 i SE-f�rordningen och europabolaget f�r s�te i en annan stat �n
Sverige, ska styrelsen f�r aktiebolaget uppr�tta ett s�rskilt bokslut. Det s�r-
skilda bokslutet ska omfatta den tid f�r vilken �rsredovisning inte tidigare
har uppr�ttats fram till den dag d� europabolaget registreras enligt artikel 12
i SE-f�rordningen.

F�r det s�rskilda bokslutet enligt f�rsta och andra styckena g�ller best�m-

melserna om �rsbokslut i 6

kap. 49 och 12

�� bokf�ringslagen

(1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en m�nad fr�n ut-
g�ngen av den period som bokslutet omfattar.

4

Senaste lydelse 2006:598.

5

Senaste lydelse 2006:598.

background image

3

SFS 2008:8

32 �

6

Bolagsverkets beslut att avskriva en anm�lan om registrering eller att

v�gra registrering f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol inom tv�
m�nader fr�n dagen f�r beslutet. Detsamma g�ller verkets beslut i ett till-
st�nds�rende enligt 11 �, verkets beslut om att v�gra utf�rda intyg enligt 6
eller 15 � samt verkets beslut enligt 31 �. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �ver-
klagande till kammarr�tten.

Finansinspektionens beslut enligt 5 a eller 9 a � och Skatteverkets beslut

om hinder mot flyttning av s�te enligt 11 a � f�r �verklagas hos allm�n f�r-
valtningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�t-
ten.

L�nsstyrelsens beslut i ett �rende enligt 28 � f�r �verklagas hos allm�n

f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammar-
r�tten.

Bolagsverkets beslut i ett �rende enligt 29 � f�r �verklagas hos allm�n

domstol i den ort d�r lednings- eller f�rvaltningsorganet har sitt s�te. Ett be-
slut enligt 29 � f�rsta stycket f�r �verklagas inom tre veckor fr�n den dag d�
bolaget fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 � andra stycket f�r �verkla-
gas inom tre veckor fr�n dagen f�r beslutet.

Vid �verklagande enligt fj�rde stycket g�ller lagen (1996:242) om dom-

stols�renden.

Denna lag tr�der i kraft den 15 februari 2008. �ldre best�mmelser g�ller

dock i fr�ga om flyttning av s�te d�r bolagsst�mmans beslut om flyttning har
fattas f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 2006:598.

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;