SFS 2008:9 Lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

080009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om arbetstagares medverkan vid
gränsöverskridande fusioner;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om arbetstagares medverkan vid

gränsöverskridande fusioner.

Arbetstagarnas medverkan kan fastställas enligt överenskommelse mellan

de deltagande företagen och en för arbetstagarna enligt denna lag utsedd för-
handlingsdelegation eller, om någon överenskommelse inte träffats, enligt
bestämmelserna i 30�40 §§.

2 §

Denna lag gäller i företag som deltar i eller etableras genom

1. en gränsöverskridande fusion, om arbetstagarna i något av de delta-

gande företagen omfattas av bestämmelser om medverkan, eller

2. en inhemsk fusion som sker inom tre år från det att en gränsöverskri-

dande fusion registrerats, om företag enligt 1 ingår i det övertagande företa-
get och arbetstagarnas medverkan sedan tidigare regleras enligt denna lag.

Lagen gäller dock inte om fusionen resulterar i att ett europabolag eller ett

europakooperativ bildas.

Om förhandlingsdelegationen fattar ett beslut enligt 22 § första stycket

eller avstår från att fatta beslut enligt 30 § 2 b gäller därefter inte lagen i det
övertagande företaget.

3 §

Bestämmelserna i 5�9 och 19 §§ om förhandlingsdelegationen, i 20�

29 §§ om förhandlingsförfarandet, i 30�34 och 36�40 §§ om vad som gäller
om avtal inte träffas samt i 41 § om kostnader gäller när det övertagande fö-
retaget ska ha eller har sitt säte i Sverige.

Bestämmelserna i 10�18 och 35 §§ om fördelning av platser och om hur

ledamöter för arbetstagare i Sverige utses gäller oavsett var det övertagande
företaget ska ha eller har sitt säte.

1

Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122.

2

Jfr Europaparlamentet och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om

gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (EUT L 310, 25.11.2005,
s. 1, Celex 32005L0056).

SFS 2008:9

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

2

SFS 2008:9

Definitioner

4 §

I denna lag avses med

�

fusion:

en sammanslagning av två eller flera företag som innebär att ett

företag övertar ett eller flera andra företags tillgångar och skulder och att det
eller de sistnämnda företagen därvid upplöses utan likvidation,

�

företag:

ett sådant företag som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskri-
dande fusioner av bolag med begränsat ansvar,

�

gränsöverskridande fusion:

en fusion mellan företag i olika stater inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

�

EES-stater:

staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som

omfattas av EES-avtalet,

�

övertagande företag:

det företag som blir resultatet av en fusion,

�

deltagande företag:

de företag som direkt deltar i en fusion,

�

dotterföretag

: ett företag som ett annat företag utövar ett bestämmande

inflytande över i enlighet med vad som anges i 9�12 §§ lagen (1996:359)
om europeiska företagsråd,

�

berörda dotterföretag eller berörda filialer:

dotterföretag eller filialer

till ett deltagande företag som föreslås bli dotterföretag eller filialer till ett
övertagande företag,

�

medverkan:

det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten att

a) välja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett företags styrelse,

annat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan, eller

b) föreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett företags styrelse, an-

nat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan.

Förhandlingsdelegation för arbetstagarna

Inrättande av en förhandlingsdelegation

5 §

De deltagande företagen ska så snart som möjligt, sedan fusionsplanen

offentliggjorts, vidta nödvändiga åtgärder för att en förhandlingsdelegation
för arbetstagarna ska kunna inrättas.

De deltagande företagen ska lämna uppgift om namnen på de deltagande

företagen, berörda dotterföretagen och berörda filialerna samt uppgift om
antalet anställda i dessa. De ska även lämna uppgift om namnen på övriga
dotterföretag och filialer i EES-staterna. Informationen ska lämnas till ar-
betstagarnas representanter i de deltagande företagen, berörda dotterföre-
tagen och berörda filialerna.

Om företagen avser att utan föregående förhandlingar tillämpa bestäm-

melserna i 32�40 §§ ska den information som avses i andra stycket även
innehålla en upplysning om denna avsikt.

6 §

En förhandlingsdelegation för arbetstagarna ska inrättas i enlighet med

bestämmelserna i 7�19 §§. Ledamöter till förhandlingsdelegationen ska väl-
jas eller utses inom tio veckor från det att de deltagande företagen fullgjort
sina skyldigheter enligt 5 §.

Förhandlingsdelegationen företräder arbetstagarna i de deltagande företa-

gen, berörda dotterföretagen och berörda filialerna i förhandlingar med de
deltagande företagen om ett avtal om medverkan i det övertagande företaget.

background image

3

SFS 2008:9

Förhandlingsdelegationen kan också ha de uppgifter som framgår av 33�
37 §§.

Fördelning av platser mellan arbetstagare i de olika EES-staterna

7 §

Arbetstagarna i de deltagande företagen, berörda dotterföretagen och

berörda filialerna i varje EES-stat ska tilldelas en ordinarie plats i förhand-
lingsdelegationen för varje hel eller påbörjad tiondel som de tillsammans ut-
gör av samtliga arbetstagare i de deltagande företagen, berörda dotterföre-
tagen och berörda filialerna i samtliga EES-stater.

8 §

Arbetstagarna i de olika EES-staterna ska tilldelas extraplatser i för-

handlingsdelegationen, om det behövs för att minst en representant ska
kunna utses för arbetstagarna i varje deltagande företag som föreslås upp-
höra i och med fusionen.

De extraplatser som tilldelas arbetstagarna enligt första stycket får dock

inte överstiga 20 procent av de platser som sammanlagt tilldelats arbetsta-
garna enligt 7 §. Om hela behovet av extraplatser med hänsyn till detta inte
kan täckas, ska de tillgängliga platserna tilldelas arbetstagarna i deltagande
företag i olika EES-stater i fallande ordning efter antalet arbetstagare i de fö-
retag som föreslås upphöra i och med fusionen.

Tilldelningen av extraplatser får inte medföra att någon arbetstagare blir

representerad av mer än en ledamot.

9 §

Om antalet arbetstagare i de deltagande företagen, berörda dotterföre-

tagen eller berörda filialerna förändras under den tid förhandlingsdelegatio-
nen verkar och förändringen är av sådan omfattning att den påverkar fördel-
ningen av antalet platser mellan arbetstagarna i olika EES-stater, ska fördel-
ningen enligt 7 och 8 §§ göras om.

Fördelning av platser mellan arbetstagare i olika företag och filialer i
Sverige

10 §

De ordinarie platser i förhandlingsdelegationen som tilldelats arbets-

tagare i Sverige, ska fördelas mellan arbetstagarna i de deltagande företagen
i Sverige i fallande ordning efter antalet arbetstagare i företagen. Arbetsta-
garna i varje företag tilldelas högst en plats per företag.

Om det efter fördelningen återstår ordinarie platser att fördela, fördelas

dessa mellan arbetstagarna i berörda dotterföretag och berörda filialer i fal-
lande ordning efter antalet arbetstagare i respektive dotterföretag eller filial.
Arbetstagarna i varje dotterföretag eller filial tilldelas högst en plats per fö-
retag respektive filial.

Om det därefter återstår ordinarie platser att fördela, fördelas dessa mellan

arbetstagarna i de deltagande företagen, berörda dotterföretagen och berörda
filialerna med en plats vardera i fallande ordning efter antalet arbetstagare i
de deltagande företagen, berörda dotterföretagen eller berörda filialerna.
Fördelningen upprepas till dess inga ordinarie platser återstår att fördela.

11 §

De lokala arbetstagarorganisationer som enligt 15 eller 16 § ska utse

ledamöter från Sverige får komma överens om att en annan fördelning av de

background image

4

SFS 2008:9

ordinarie platserna ska gälla än den som följer av 10 §. En sådan överens-
kommelse ska dock så långt det är möjligt säkerställa att arbetstagarna i
varje deltagande företag tilldelas en plats.

12 §

De extraplatser i förhandlingsdelegationen som enligt 8 § kan komma

att tilldelas arbetstagare i Sverige fördelas mellan arbetstagare i svenska fö-
retag som föreslås upphöra i och med fusionen i fallande ordning efter anta-
let arbetstagare i företagen. Fördelningen sker enbart mellan arbetstagare i
företag som inte fått någon plats enligt 10 §.

13 §

Om fördelningen av antalet platser i förhandlingsdelegationen görs

om enligt 9 §, ska även fördelningen enligt 10 och 12 §§ göras om.

14 §

Om arbetstagarna i ett deltagande företag, berört dotterföretag eller

berörd filial i Sverige tilldelats en plats i förhandlingsdelegationen och före-
taget eller filialen upphör att vara deltagande eller berört, ska platsen omför-
delas även om förhandlingsdelegationens sammansättning inte ska göras om
enligt 9 §.

Om det är en ordinarie plats som ska omfördelas enligt första stycket, ska

platsen tilldelas arbetstagarna i det företag eller den filial som vid närmast
föregående fördelning enligt 10 § stod i tur att få nästa ordinarie plats. Om
platsen därigenom skulle tilldelas arbetstagarna i ett företag som redan fått
en extraplats enligt bestämmelserna i 12 §, ska platsen dock gå vidare till ar-
betstagarna i det företag eller den filial som därefter står näst i tur.

Om det är en extraplats som ska omfördelas enligt första stycket, ska plat-

sen tilldelas arbetstagarna i det företag som enligt 12 § stod i tur att få nästa
extraplats vid det tidigare förfarandet. Om det inte finns något sådant företag
ska ingen tilldelas platsen.

Hur ledamöter från Sverige utses

15 §

Ledamöter från Sverige i förhandlingsdelegationen utses av den eller

de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som är bundna av kollektiv-
avtal i förhållande till de deltagande företagen, berörda dotterföretagen eller
berörda filialerna i Sverige.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala arbetstagarorganisationer

och dessa inte kommer överens om annat, gäller följande ordning för att utse
en eller flera ledamöter. Om det är fråga om att utse en ledamot ska denna
utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder det största antalet
av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna i Sverige vid de deltagande före-
tagen, berörda dotterföretagen och berörda filialerna. Om det är fråga om att
utse flera ledamöter ska den ordning gälla för hur arbetstagarrepresentanter
utses som finns angiven i 8 § andra och tredje styckena lagen (1987:1245)
om styrelserepresentation för de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

ska anses som en organisation.

16 §

Om inget av de deltagande företagen, berörda dotterföretagen eller

berörda filialerna i Sverige är bundet av kollektivavtal i förhållande till nå-
gon arbetstagarorganisation, ska ledamöterna från Sverige i förhandlings-

background image

5

SFS 2008:9

delegationen utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder flest
arbetstagare i de deltagande företagen, berörda dotterföretagen och berörda
filialerna i Sverige. Detta gäller dock endast om de lokala arbetstagarorgani-
sationerna inte kommer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

ska anses som en organisation.

17 §

Finns inte en sådan organisation som avses i 16 §, utses ledamöterna i

förhandlingsdelegationen av arbetstagarna i de deltagande företagen, be-
rörda dotterföretagen och berörda filialerna i Sverige.

Vilka arbetstagare företräder ledamöterna från Sverige?

18 §

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av bestäm-

melserna i 10 § företräder arbetstagarna i det företag eller den filial vars ar-
betstagare tilldelats platsen.

Om flera ledamöter utses för arbetstagarna i ett företag eller en filial med

stöd av bestämmelserna i 10 § företräder de, om möjligt, lika många arbets-
tagare var.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av 10 § företräder

även arbetstagare i företag och filialer vars arbetstagare inte tilldelats någon
plats i förhandlingsdelegationen. Antalet arbetstagare i de företag och filialer
vars arbetstagare inte tilldelats någon plats fördelas så jämnt som möjligt
mellan de ledamöter som företräder andra arbetstagare.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av bestämmel-

serna i 12 § företräder enbart arbetstagarna vid det företag som föreslås upp-
höra i och med fusionen.

19 §

Reglerna i 18 § ska inte tillämpas om en förhandlingsdelegation inrät-

tas efter att de deltagande företagen fattat beslut enligt 22 § andra stycket
eller när en förhandlingsdelegation av annan anledning enbart ska fatta så-
dana beslut som omfattas av 28 §.

Förhandlingar m.m.

Förhandlingsperiod

20 §

Förhandlingarna mellan de deltagande företagen och arbetstagarnas

förhandlingsdelegation om ett avtal om medverkan i det övertagande företa-
get ska inledas så snart som förhandlingsdelegationen har inrättats och får
pågå i högst sex månader efter inrättandet.

Parterna får gemensamt besluta att förlänga förhandlingsperioden till

sammanlagt högst ett år.

21 §

Om tidsfristen om tio veckor enligt 6 § överskrids på grund av om-

ständigheter som arbetstagarna ansvarar för ska den förhandlingsperiod som
avses i 20 § anses börja löpa när tidsfristen enligt 6 § överskrids.

background image

6

SFS 2008:9

Avstående från eller avbrytande av förhandlingar

22 §

Förhandlingsdelegationen får besluta att avstå från att inleda förhand-

lingar om ett avtal om medverkan i det övertagande företaget eller att av-
bryta pågående sådana förhandlingar.

De deltagande företagen får besluta att avstå från att inleda förhandlingar

om ett avtal om medverkan i det övertagande företaget.

Information

23 §

De deltagande företagen ska informera förhandlingsdelegationen om

förekomsten och omfattningen av medverkan i de deltagande företagen samt
om planerna för den gränsöverskridande fusionen och om hur genomföran-
det av fusionen fortskrider till dess att fusionen registrerats.

Experter

24 §

Förhandlingsdelegationen får biträdas av experter som den själv ut-

ser. Experterna får på förhandlingsdelegationens begäran närvara vid för-
handlingarna med de deltagande företagen när detta är lämpligt för att
främja enhetlighet och konsekvens på europeisk nivå.

Omröstningsregler

25 §

Som förhandlingsdelegationens beslut gäller, om inte annat följer av

26, 27 eller 28 §, den mening som stöds av mer än hälften av förhandlings-
delegationens ledamöter, om dessa representerar mer än hälften av samtliga
arbetstagare i de deltagande företagen, berörda dotterföretagen och berörda
filialerna.

26 §

Om ett avtalsförslag skulle leda till att andelen ledamöter som omfat-

tas av rätt till medverkan i det övertagande företaget blir mindre än vad som
tidigare gällt för arbetstagarna i det av de deltagande företagen med högst
andel medverkan, krävs för att avtalet ska godkännas att minst två tredje-
delar av de ledamöter som företräder minst två tredjedelar av arbetstagarna i
minst två EES-stater röstar för detta. Denna majoritetsregel gäller endast när
medverkan omfattar minst 25 procent av det totala antalet arbetstagare i de
deltagande företagen.

27 §

För ett beslut att avstå från att inleda förhandlingar eller att avbryta

pågående förhandlingar enligt 22 § första stycket krävs samma majoritet
som anges i 26 §.

28 §

När förhandlingsdelegationen beslutar om hur platser ska fördelas

och ledamöter utses enligt 33 och 34 §§, mandatperiodens längd enligt 36 §
och vilka ledamöter till styrelsen som ska föreslås eller avvisas enligt 37 §
gäller den ordning som delegationen själv bestämmer.

background image

7

SFS 2008:9

Avtal om medverkan

29 §

Ett avtal om medverkan ska vara skriftligt.

Avtalet ska behandla
1. avtalets omfattning,
2. det huvudsakliga innehållet i en ordning för medverkan, inklusive upp-

gifter om antalet ledamöter som arbetstagarna har rätt att välja, utse, föreslå
eller avvisa,

3. vilka förfaranden som ska användas när ledamöterna väljs, utses, före-

slås eller avvisas,

4. ledamöternas rättigheter, och
5. avtalets löptid, i vilka fall det bör omförhandlas, hur en omförhandling

ska genomföras och vad som ska gälla för det fall omförhandlingar inte leder
till något nytt avtal.

Vad som gäller om avtal inte träffas

När reglerna ska tillämpas

30 §

Bestämmelserna i 32�40 §§ ska tillämpas

1. om parterna är överens om det,
2. om ett avtal som uppfyller kraven i denna lag inte träffats när tidsfristen

under vilken förhandlingar kan pågå enligt 20 § löpt ut och

a) minst en tredjedel av arbetstagarna i de deltagande företagen hade rätt

till medverkan, eller

b) arbetstagarna i något av de deltagande företagen, även om de utgjorde

en mindre andel än en tredjedel av arbetstagarna i dessa företag, hade rätt till
medverkan och förhandlingsdelegationen beslutar att arbetstagarna ska ha
rätt till medverkan i det övertagande företaget, eller

3. om de deltagande företagen fattat beslut enligt 22 § andra stycket om

att avstå från att inleda förhandlingar om ett avtal om medverkan.

31 §

Om bestämmelserna i 32�40 §§ ska tillämpas och det i de deltagande

företagen finns mer än en form för medverkan, får förhandlingsdelegationen
besluta vilken form som ska införas i det övertagande företaget. Om för-
handlingsdelegationen fattar ett sådant beslut, ska den informera de delta-
gande företagen om beslutet.

Om förhandlingsdelegationen inte fattar ett beslut enligt första stycket, får

de deltagande företagen besluta vilken form för medverkan som ska införas i
det övertagande företaget. Om de deltagande företagen fattar ett sådant be-
slut, ska de i förekommande fall informera förhandlingsdelegationen om be-
slutet.

Rätten till medverkan

32 §

Arbetstagarnas rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa ett antal leda-

möter i det övertagande företagets styrelse ska motsvara den högsta andel
som gällde i något organ i något av de deltagande företagen före registre-
ringen.

När bestämmelserna i 32�40 §§ ska tillämpas enligt 30 § 1 eller 2 har ar-

betstagarna rätt att välja eller på annat sätt utse en tredjedel av antalet leda-

background image

8

SFS 2008:9

möter i styrelsen, om de enligt första stycket skulle ha rätt till en större andel
ledamöter. Om en tredjedel inte utgör ett helt tal ska arbetstagarna ha rätt till
det antal ledamöter som motsvarar närmast högre tal.

33 §

Förhandlingsdelegationen ska besluta hur platser i det övertagande

företagets styrelse ska fördelas mellan ledamöter som företräder arbetstagare
från olika EES-stater. Fördelningen ska ske proportionellt i förhållande till
andelen arbetstagare i det övertagande företaget, dess dotterföretag och filia-
ler i varje EES-stat.

Om inte arbetstagarna i samtliga EES-stater blir representerade vid fördel-

ningen enligt första stycket, ska en plats undantas från den proportionella
fördelningen. Den undantagna platsen ska tilldelas arbetstagarna i den EES-
stat där det övertagande företaget ska ha sitt säte. Om dessa arbetstagare re-
dan är representerade ska platsen i stället tilldelas arbetstagarna i den EES-
stat som har flest arbetstagare av dem som blivit utan representation.

34 §

Förhandlingsdelegationen ska utse ledamöter till de platser i styrelsen

som fördelats mellan arbetstagarna i olika EES-stater enligt 33 §. Om en
EES-stat har en nationell ordning för val av arbetstagarledamöter till något
företagsorgan, ska i stället den ordningen tillämpas för val av ledamöter till
platser som tilldelats arbetstagare från den staten.

35 §

Ledamöter till de platser i styrelsen eller något företagsorgan i annan

EES-stat som tilldelats arbetstagare i Sverige utses av lokala arbetstagar-
organisationer enligt 15 eller 16 §. Organisationerna får enas om att överlåta
sin rätt att utse ledamöter till förhandlingsdelegationen eller motsvarande or-
gan i annan EES-stat.

36 §

Den som utser arbetstagarledamöter enligt 34 eller 35 § ska be-

stämma mandatperiodens längd. Mandatperioden får dock inte vara längre
än fyra räkenskapsår. Den ska bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet
av en ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas.

37 §

När arbetstagarnas medverkan består i en rätt att föreslå eller avvisa

ledamöter till styrelsen, bestämmer förhandlingsdelegationen vilka kandida-
ter som ska föreslås eller avvisas.

38 §

När arbetstagarna ska välja, utse, föreslå eller avvisa nya ledamöter

till styrelsen ska en förhandlingsdelegation inrättas på nytt enligt 7�17 §§,
om det inte är obehövligt. Vad som sägs om de deltagande företagen ska
gälla för det övertagande företaget.

39 §

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen ska ha samma rättigheter och

skyldigheter som de ledamöter som har utsetts av aktieägarna eller före-
ningsmedlemmarna.

Arbetstagarrepresentanterna får dock inte delta i behandlingen av frågor

som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller av andra frågor där en arbets-
tagarorganisation har ett väsentligt intresse som kan strida mot företagets.

Om ett företags verksamhet är av sådan natur eller har ett sådant ändamål

som avses i 2 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, har

background image

9

SFS 2008:9

arbetstagarrepresentanterna inte heller rätt att delta i ett beslut som gäller
verksamhetens mål eller inriktning.

40 §

En av arbetstagarrepresentanterna får närvara och delta i överlägg-

ningarna när ett ärende, som senare ska avgöras i det övertagande företagets
styrelse, förbereds av därtill särskilt utsedda ledamöter i styrelsen eller be-
fattningshavare i företaget.

Kostnader

41 §

Alla kostnader för förhandlingsdelegationens förhandlingsverksam-

het och verksamhet i övrigt ska bäras av de deltagande företagen eller det
övertagande företaget i den utsträckning som krävs för att förhandlingsdele-
gationen ska kunna utföra sina uppgifter på lämpligt sätt.

�vriga bestämmelser

42 §

Arbetstagarnas förhandlingsdelegation kan förvärva rättigheter och

ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndig-
heter.

Förhandlingsdelegationen upphör när den har utfört sina uppgifter enligt

denna lag.

Skydd för arbetstagarrepresentanter

43 §

Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 och 6�8 §§ lagen (1974:358)

om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen ska gälla på motsva-
rande sätt för arbetstagarrepresentanter som vanligtvis utför sitt arbete i
Sverige och utför uppgifter enligt denna lag.

Tystnadsplikt

44 §

De deltagande företagen eller det övertagande företaget får besluta

om tystnadsplikt för ledamöter i förhandlingsdelegationen samt för de ex-
perter som biträder detta organ, om det är nödvändigt med hänsyn till före-
tagets bästa.

Den som fått information under tystnadsplikt får trots tystnadsplikten föra

informationen vidare till andra ledamöter i samma förhandlingsdelegation
och till dess experter. Rätten att föra informationen vidare gäller endast om
uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om tystnadsplikten. I sådant fall
gäller tystnadsplikten även för mottagaren.

Tystnadsplikten ska fortsätta att gälla även efter det att uppdraget som

ledamot eller expert upphört.

Skadestånd

45 §

Den som bryter mot denna lag, mot ett avtal enligt lagen eller mot

tystnadsplikt som avses i denna lag ska ersätta uppkommen skada i enlighet
med bestämmelserna i 55 och 56 §§, 57 § andra stycket, 60 § första stycket
samt 61 och 62 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

background image

10

SFS 2008:9

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska det som sägs om arbets-

givare gälla även för övertagande företag och deltagande företag samt det
som sägs om arbetstagarorganisation gälla även för arbetstagarnas förhand-
lingsdelegation.

En arbetstagare eller en arbetstagarorganisation kan dock inte med stöd av

denna lag kräva skadestånd av en annan arbetstagare eller arbetstagarorgani-
sation.

Rättegång

46 §

Mål om tillämpningen av denna lag ska handläggas enligt lagen

(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Vid tillämpningen av den lagen ska det som sägs där om arbetsgivare

gälla även för övertagande företag och deltagande företag samt det som sägs
om arbetstagarorganisation gälla även för arbetstagarnas förhandlingsdele-
gation. Det som sägs om kollektivavtal ska gälla även för sådana avtal som
avses i denna lag.

Mål om tillämpningen av denna lag ska handläggas av Arbetsdomstolen

som första domstol.

Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas skyndsamt.

47 §

När någon vill yrka skadestånd enligt denna lag, gäller i tillämpliga

delar 64, 65 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Vid tillämpningen av 64 § ska övertagande företag, deltagande företag och
arbetstagarnas förhandlingsdelegation anses ha förhandlingsrätt enligt 10 §
lagen om medbestämmande i arbetslivet. Den tid enligt 65 § inom vilken
talan senast ska väckas, ska dock vara åtta månader.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

SVEN OTTO LITTORIN
(Arbetsmarknadsdepartementet)