SFS 2008:10 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

080010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2006:595) om euro-

pakooperativ

dels

att 5, 6, 8, 13, 20, 32 och 40 §§ samt rubrikerna närmast före 6 och

13 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 a §, samt närmast före

16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 §

Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ

genom fusion, ska bestämmelserna om redovisningsvaluta i 12 kap. 2 § och
21 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar inte tilläm-
pas på den ekonomiska föreningen.

Första stycket gäller också när europakooperativet ska ha sitt säte i en an-

nan stat än Sverige.

Finansinspektionens rätt att motsätta sig att en ekonomisk förening deltar i
bildandet av ett europakooperativ genom fusion

6 §

2

Finansinspektionen får, i fråga om en ekonomisk förening som står un-

der inspektionens tillsyn, motsätta sig att föreningen deltar i bildandet av ett
europakooperativ genom fusion, om

1. europakooperativet enligt fusionsförslaget ska ha sitt säte i en annan

stat än Sverige, och

2. motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset.
Finansinspektionen ska meddela ett sådant beslut som avses i första

stycket inom två månader från den dag då fusionsförslaget offentliggjordes
enligt artikel 24 i SCE-förordningen. Inspektionen får inte meddela ett be-
slut om att föreningen inte får delta i fusionen utan att föreningen först har
fått tillfälle att yttra sig.

8 §

Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i

SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23
eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. In-
tyg får dock inte utfärdas om Finansinspektionen har meddelat ett sådant be-

1

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

2

Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2008:10

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

2

SFS 2008:10

slut som avses i 6 §. När det gäller föreningar som driver finansierings-
rörelse tillämpas i stället 12 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse.

Finansinspektionens rätt att motsätta sig flyttning av säte

13 §

3

Finansinspektionen får, i fråga om ett europakooperativ som står un-

der inspektionens tillsyn, motsätta sig att europakooperativet flyttar sitt säte
till en annan stat, om motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintres-
set.

Finansinspektionen ska meddela ett sådant beslut som avses i första

stycket inom två månader från den dag då förslaget om flyttningen offentlig-
gjordes enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen. Inspektionen får inte meddela
ett beslut om att motsätta sig flyttning utan att europakooperativet först har
fått tillfälle att yttra sig.

Tillfälligt hinder mot flyttning av säte

16 a §

Under den tid som Bolagsverkets handläggning av en ansökan en-

ligt 16 § pågår får Skatteverket besluta om att det under en viss tid om högst
tolv månader föreligger hinder mot flyttning av säte till en annan stat. Tiden
får förlängas, om det finns särskilda skäl. Förlängning får endast ske med tre
månader i taget. Så länge Skatteverkets beslut gäller, ska Bolagsverkets
handläggning av ansökan enligt 16 § vila.

Skatteverket får besluta enligt första stycket endast om
1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
2. verket har beslutat om revision hos europakooperativet, och
3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av en

flyttning av sätet.

20 §

Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 7.8 i

SCE-förordningen när ett beslut om tillstånd enligt 18 eller 19 § har medde-
lats och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Fi-
nansinspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 13 § eller om
det föreligger ett sådant förhållande som avses i artikel 7.15 i SCE-förord-
ningen.

32 §

Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvalt-

ningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska om-
fatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till
den dag då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i SCE-för-
ordningen.

Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ ge-

nom fusion enligt artikel 19 i SCE-förordningen och europakooperativet får
säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för den ekonomiska föreningen
upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för
vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då europa-
kooperativet registreras enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen.

3

Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs

background image

3

SFS 2008:10

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestäm-

melserna om årsbokslut i 6 kap. 4–9 och 12 §§ bokföringslagen (1999:1078).
Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den pe-
riod som bokslutet omfattar.

40 §

Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två
månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett till-
ståndsärende enligt 16 §, verkets beslut om att vägra utfärda intyg enligt 8
eller 20 § samt verkets beslut enligt 39 §. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 6 eller 13 § och Skattever-

kets beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 16 a § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut i ett ärende enligt 36 § får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 37 § får överklagas hos allmän

domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett be-
slut enligt 37 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då
europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 § andra stycket
får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande enligt fjärde stycket gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller

dock i fråga om flyttning av säte där föreningsstämmans beslut om flyttning
har fattats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008