SFS 2008:11 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

080011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om vär-

depappersmarknaden

dels

att nuvarande 1 kap. 15 § ska betecknas 1 kap. 16 § och

att rubriken

närmast före nuvarande 1 kap. 15 § ska sättas närmast före 1 kap. 16 §,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 15 §, samt närmast

före 1 kap. 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

Gränsöverskridande fusion

15 §

Bestämmelserna om gränsöverskridande fusion i 23 kap. 36–51 §§

aktiebolagslagen (2005:551) och 12 kap. 22–40 §§ lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar gäller inte värdepappersbolag, börs eller clearingor-
ganisation.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

SFS 2008:11

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008