SFS 2008:13 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

080013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1987:1245) om styrel-

serepresentation för de privatanställda ska införas två nya paragrafer, 1 c och
10 a §§, av följande lydelse.

1 c §

Denna lag ska inte tillämpas på företag som blivit resultatet av en fu-

sion, om lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskri-
dande fusioner gäller i företaget.

10 a §

Om denna lag inte längre ska tillämpas på ett företag enligt 1 c §,

upphör mandatperioden för uppdrag som bestämts med stöd av 10 § senast
när fusionen registrerats.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122.

SFS 2008:13

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008