SFS 2008:14 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

080014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

förskrivs att 8 kap. 2 och 43 §§ aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter i styrelsen finns i lagen

(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och i lagen
(2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner. Om
inte annat följer av dessa lagar eller föreskrivs i denna lag, ska arbetstagarre-
presentanter vid tillämpningen av denna lag jämställas med styrelseledamö-
ter.

43 §

Bolaget ska för registrering i aktiebolagsregistret anmäla

1. bolagets postadress,
2. vem som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelsens

ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild
delgivningsmottagare,

3. av vilka och hur bolagets firma tecknas.
Anmälan ska innehålla uppgift om postadress för de personer som anges i

första stycket 2 och 3. Om postadressen avviker från personernas hemvist,
ska även hemvistet anges. Anmälan ska vidare innehålla uppgift om de an-
givna personernas personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum.
Om en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant har utsetts enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda eller lagen
(2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, ska
detta anges.

Även den som anmälan gäller har rätt att göra anmälan enligt första

stycket. Den som har utsetts till en sådan befattning som avses i första
stycket 2 har även rätt att anmäla företrädarens avgång.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008.

1

Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122.

SFS 2008:14

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

2

SFS 2008:14

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)