SFS 2008:15 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

080015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 1, 2, 4 och 15 §§ lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

2

En ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter.

Styrelsen väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att

en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna.

Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och ska bestämmas
så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma på vil-
ken styrelseval förrättas.

Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter ska i tillämpliga delar

gälla även suppleanter.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245) om

styrelserepresentation för de privatanställda och i lagen (2008:9) om arbets-
tagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner.

2 §

3

Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller

den som har utsett honom begär det. Anmälan om avgång ska göras hos sty-
relsen och, om en ledamot som inte är vald på föreningsstämma vill avgå,
även hos den som har tillsatt honom.

Om en styrelseledamots uppdrag upphör i förtid eller hinder enligt 4 §

uppkommer för honom att vara styrelseledamot och det inte finns någon
suppleant som kan inträda i hans ställe, ska övriga styrelseledamöter vidta
åtgärder för att en ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandat-
tiden. Sådana åtgärder behöver dock inte vidtas, om den förutvarande leda-
moten var arbetstagarrepresentant som avses i lagen (1987:1245) om styrel-
serepresentation för de privatanställda eller i lagen (2008:9) om arbetstaga-
res medverkan vid gränsöverskridande fusioner. Ska ledamoten väljas på
föreningsstämma, kan utan hinder av 1 § första stycket valet anstå till nästa

1

Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122.

2

Senaste lydelse 1987:1247.

3

Senaste lydelse 1987:1247.

SFS 2008:15

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

2

SFS 2008:15

ordinarie stämma på vilken styrelseval förrättas, om styrelsen är beslutför
med kvarstående ledamöter och suppleanter.

Om en styrelseledamot som enligt stadgarna ska tillsättas i annan ordning

än genom val av föreningsstämman inte har utsetts, ska rätten förordna en
ersättare på ansökan av en styrelseledamot, medlem, borgenär eller någon
annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda
föreningen.

4 §

4

Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter

ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall
tillåter annat. Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller verkställande
direktör. Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer
av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna

i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträdare för
en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av
styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får dock vara sty-
relseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om stadgarna saknar
föreskrift om det.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som

har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privat-
anställda eller lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöver-
skridande fusioner.

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.

15 §

5

För registrering ska föreningen anmäla vem som har utsetts till sty-

relseledamot, verkställande direktör, suppleant och firmatecknare och vem
som enligt 11 § har bemyndigats att på föreningens vägnar ta emot delgiv-
ning samt deras postadress och personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum. Om en ledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda eller lagen
(2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, ska
detta anges. För registrering ska föreningen även anmäla av vilka och hur
föreningens firma tecknas.

Anmälan görs första gången när föreningen enligt 2 kap. 3 § anmäls för

registrering och därefter genast efter det att ändring har inträffat i ett förhål-
lande som har anmälts eller ska anmälas för registrering enligt första stycket.
Rätt att göra anmälan tillkommer även den som anmälningen gäller.

Om föreningens postadress ändras, ska föreningen genast anmäla det för

registrering.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008.

4

Senaste lydelse 2006:596.

5

Senaste lydelse 1992:1242.

background image

3

SFS 2008:15

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008