SFS 2008:16 Lag om ändring i lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag

080016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:559) om
arbetstagarinflytande i europabolag;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19 och 41 §§ samt rubriken när-

mast före 19 § lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag ska
ha följande lydelse.

Vilka arbetstagare företräder ledamöterna från Sverige?

19 §

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av bestäm-

melserna i 11 § företräder arbetstagarna i det bolag eller den filial vars ar-
betstagare tilldelats platsen.

Om flera ledamöter utses för arbetstagarna i ett bolag eller en filial med

stöd av bestämmelserna i 11 § företräder de, om möjligt, lika många arbets-
tagare var.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av 11 § företräder

även arbetstagare i bolag och filialer vars arbetstagare inte tilldelats någon
plats i förhandlingsdelegationen. Antalet arbetstagare i de bolag och filialer
vars arbetstagare inte tilldelats någon plats fördelas så jämnt som möjligt
mellan de ledamöter som företräder andra arbetstagare.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av bestämmel-

serna i 13 § företräder enbart arbetstagarna vid det bolag som föreslås upp-
höra i och med fusionen.

41 §

En ledamot från Sverige företräder arbetstagarna i det bolag eller den

filial vars arbetstagare tilldelats platsen enligt 37 §.

Om flera ledamöter utses för arbetstagarna i ett bolag eller en filial före-

träder de, om möjligt, lika många arbetstagare var.

En ledamot från Sverige företräder även arbetstagare i bolag och filialer

vars arbetstagare inte tilldelats någon plats vid fördelning enligt 37 §. An-
talet arbetstagare i de bolag och filialer vars arbetstagare inte tilldelats någon
plats fördelas så jämnt som möjligt mellan de ledamöter som företräder
andra arbetstagare.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008.

1

Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122.

SFS 2008:16

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

2

SFS 2008:16

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)