SFS 2008:17 Lag om ändring i lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ

080017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:477) om
arbetstagarinflytande i europakooperativ;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2006:477) om ar-

betstagarinflytande i europakooperativ att rubriken närmast före 21 § ska
lyda ”Vilka arbetstagare företräder ledamöterna från Sverige?”.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122.

SFS 2008:17

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008