SFS 2008:18 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv

080018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om
effektreserv;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (2003:436) om effektreserv,

som gäller till och med den 29 februari 2008, ska fortsätta att gälla till och
med den 15 mars 2011.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, utg.omr. 21, bet. 2007/08:NU3, rskr. 2007/08:100.

SFS 2008:18

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008