SFS 2008:20 Förordning om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

080020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad;

utfärdad den 17 januari 2008.

Regeringen föreskriver

1

följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Statens bostadskreditnämnd får lämna statlig kreditgaranti (förvärvs-

garanti) till kreditgivare för lån till förvärv av bostad enligt bestämmelserna i
denna förordning.

2 §

Med kreditgivare avses i denna förordning

1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag,
2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare vars hem-

land hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktori-
serade och står under tillsyn i hemlandet,

3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare som

driver verksamhet i Sverige genom filial, samt

4. finansiella institut som är registrerade hos Finansinspektionen enligt la-

gen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Förvärvsgaranti lämnas bara till kreditgivare som träffat ett ramavtal med

Statens bostadskreditnämnd om kreditprövning och låneförvaltning i fråga
om lån med förvärvsgaranti.

3 §

Villkoren för förvärvsgarantin ska regleras i avtal mellan Statens bo-

stadskreditnämnd och kreditgivaren.

Riskbedömning

4 §

Statens bostadskreditnämnd ska bedöma och värdera de ekonomiska

risker som ett garantiåtagande innebär för staten och se till att ärendet får en
ekonomiskt ansvarsfull prövning och hantering.

Omfattning och villkor

5 §

Som förutsättning för att förvärvsgaranti ska lämnas gäller att låntaga-

ren

1. förvärvat

1

Jfr prop. 2007/08:1, utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1, rskr. 2007:08:104.

SFS 2008:20

Utkom från trycket
den 29 januari 2008

background image

2

SFS 2008:20

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

a) egnahem, eller
b) andel i en juridisk person, om det med medlemskap i den juridiska per-

sonen eller andelen i sig följer en nyttjanderätt till en bostad i Sverige, av-
sedd att användas som permanentbostad för eget bruk, och

2. inte tidigare har förvärvat egnahem eller andel som avses i 1.
Med egnahem avses i denna förordning en- eller tvåbostadshus som är fri-

liggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus som låntagaren äger.

6 §

Förvärvsgarantin får avse ränta upp till 100 000 kr under en garantitid

på högst tio år.

Avgift

7 §

För förvärvsgarantin ska kreditgivaren betala en avgift som ska mot-

svara den risk och övriga kostnader som åtagandet innebär för staten.

Avgiftens storlek får i enskilda fall beslutas av Statens bostadskredit-

nämnd.

Regress och eftergift

8 §

Statens bostadskreditnämnd ska se till att kreditgivaren överlåter sin

rätt mot låntagaren till staten i samband med att ersättning betalas ut.

9 §

Statens bostadskreditnämnd svarar för bevakning och indrivning av

statens fordran.

Statens bostadskreditnämnd får helt eller delvis efterskänka statens reg-

ressfordran enligt 8 § om låntagaren är på obestånd eller annars saknar ut-
mätningsbara tillgångar och bostadskreditnämnden bedömer att låntagaren
inte kommer att kunna betala fordringen senare heller.

För fordringar som avses i första stycket ska inte 6 § förordningen

(1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för Statens bostadskre-
ditnämnd.

�vriga bestämmelser

10 §

Statens bostadskreditnämnds beslut enligt denna förordning får inte

överklagas.

11 §

Statens bostadskreditnämnd får meddela de föreskrifter som behövs

för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)