SFS 2008:21 Förordning om ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder

080021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:624) om statliga
ersättningsgarantier för bostäder;

utfärdad den 17 januari 2008.

Regeringen föreskriver

1

att 1�4 och 6 §§ förordningen (2007:624) om

statliga ersättningsgarantier för bostäder ska ha följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 §

Statens bostadskreditnämnd får lämna statlig kreditgaranti (ersätt-

ningsgaranti) till kreditinstitut enligt bestämmelserna i denna förordning.

Ersättningsgarantin får bara ersätta sådan kreditgaranti som är utfärdad av

Statens bostadskreditnämnd med stöd av den upphävda förordningen
(1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder och som fortfarande gäller.

Förordning (2008:21).

2 §

Villkoren för ersättningsgarantin ska regleras i ett avtal mellan Statens

bostadskreditnämnd och kreditinstitutet.

Förordning (2008:21).

Omfattning och villkor

3 §

En utfärdad kreditgaranti får ersättas med en ersättningsgaranti på

högst samma belopp.

Förordning (2008:21).

4 §

En ersättningsgaranti får beviljas längre garantitid än den kreditgaranti

som den ersätter endast i den utsträckning andra kreditgarantier avvecklas
eller minskas.

Garantitiden får uppgå till högst tio år längre tid än den kreditgaranti som

den ersätter.

Förordning (2008:21).

5 §

För ersättningsgaranti tillämpas följande bestämmelser i förordningen

(2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.:

3 § om riskbedömning,
7 § om ersättning till kreditinstitutet,
8 och 9 §§ om regress och eftergift, och
10 och 11 §§ med övriga bestämmelser.

1

Jfr prop. 2007/08:1, utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1, rskr. 2007/08:104.

SFS 2008:21

Utkom från trycket
den 29 januari 2008
Omtryck

2*

SFS 2008:20�29

background image

2

SFS 2008:21

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Avgift m.m.

6 §

För ersättningsgarantin ska kreditinstitutet betala en avgift.

Avgiftens storlek får i enskilda fall beslutas av Statens bostadskredit-

nämnd.

Avgiften ska motsvara den risk och övriga kostnader som åtagandet inne-

bär för staten. För garantier utfärdade före den 1 januari 1997 får Statens bo-
stadskreditnämnd dock ta ut en del av avgiften och kostnader som kan upp-
stå för skador och infriande av ersättningsgarantier från anslagsmedel inbe-
talda till garantireserven för äldre garantier.

Förordning (2008:21).

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)