SFS 2008:22 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

080022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar;

utfärdad den 17 januari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:978) om ekono-

miska föreningar

dels

att 1, 13, 20, 25 och 26 a §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas åtta nya paragrafer, 13 a�f, 19 och

26 b §§, av följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning tillämpas på ekonomiska föreningar enligt lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar enligt bo-
stadsrättslagen (1991:614), kooperativa hyresrättsföreningar enligt lagen
(2002:93) om kooperativ hyresrätt och sambruksföreningar enligt lagen
(1975:417) om sambruksföreningar.

Bestämmelserna om verkställande direktör och vice verkställande direk-

tör tillämpas dock inte på bostadsrättsföreningar eller sambruksföreningar.
Beträffande dessa föreningar gäller även de inskränkningar i förordningens
tillämplighet som framgår av 4, 7, 13 f och 14 §§. Beträffande kooperativa
hyresrättsföreningar gäller de inskränkningar som framgår av 4, 13 f och
14 §§.

13 §

2

Till en ansökan enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar ska det fogas en försäkran från föreningarnas styrelser eller verk-
ställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrens-
lagen (1993:20) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den
20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer

3

och att prövning av

fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

Om fusionsplanen har godkänts av fullmäktige, ska det till ansökan också

fogas en försäkran att en underrättelse som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket
lagen om ekonomiska föreningar har skett.

I 12 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar finns bestämmelser om

andra handlingar som ska fogas till ansökan.

13 a §

Om talan har väckts vid allmän domstol mot föreningsstämmans

beslut att godkänna en fusionsplan, ska domstolen underrätta Bolagsverket

1

Senaste lydelse 2002:107.

2

Senaste lydelse 2005:563.

3

EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

SFS 2008:22

Utkom från trycket
den 29 januari 2008

background image

2

SFS 2008:22

om detta. Underrättelse ska också lämnas när det föreligger en dom eller ett
beslut som har vunnit laga kraft.

13 b §

Bolagsverket ska underrätta Skatteverket när en ansökan enligt

12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar har gjorts.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när Skatteverket fattar beslut om

hinder mot verkställande av en fusionsplan.

13 c §

Om allmän domstol har beslutat om att lämna tillstånd till verkstäl-

lande av fusionsplan enligt 12 kap. 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar, ska domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrät-
telsen ska en kopia av domstolens beslut fogas.

13 d §

Vid en anmälan för registrering enligt 12

kap. 17

§ lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar av förening som har bildats i sam-
band med fusion genom kombination tillämpas 4 §.

Till anmälan ska det vidare fogas
1. en försäkran att uppgifterna i anmälan om val av verkställande direktör,

vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmot-
tagare och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut
som föreningen har fattat,

2. en försäkran att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, sty-

relsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firma-
tecknare och särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdragen.

13 e §

Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 38

§ lagen

(1967:667) om ekonomiska föreningar ska följande handlingar ges in:

1. fusionsintyg för de utländska bolag som deltar i fusionen från de behö-

riga myndigheterna i de stater där bolagen är registrerade,

2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska bolagens

stämmor.

I fråga om den förening som bildas genom fusionen ska anmälan inne-

hålla de uppgifter som anges i 13 d §.

Till anmälan enligt första stycket ska vidare fogas
1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om ar-

betstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares

medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om ar-

betstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner har löpt ut och att
32�40 §§ den lagen ska tillämpas, eller

4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan vid gräns-

överskridande fusioner inte är tillämplig på föreningen.

13 f §

Bestämmelserna i 13�13 e §§ gäller inte i fråga om sambruksföre-

ningar. Bestämmelserna i 13 e § gäller inte heller i fråga om bostadsrätts-
föreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

background image

3

SFS 2008:22

19 §

4

Beslut om tillstånd till verkställande av en fusionsplan enligt 12 kap.

15 och 16 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska antecknas i
föreningsregistret.

20 §

5

Anteckning i föreningsregistret ska göras enligt följande:

1. Vid registrering enligt 12 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar ska det antecknas att överlåtande förening är upplöst.

2. Om ändring av stadgarna innefattar ett beslut om nedsättning av insat-

sernas belopp eller lindring av skyldigheten att betala in insatser till före-
ningen, ska det antecknas att ett sådant beslut har fattats.

3. Om registreringsmyndigheten enligt 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska

föreningar har förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när
beslutet har vunnit laga kraft.

4. Vid registrering på grund av anmälan enligt 9 kap. 18 a § bostadsrätts-

lagen (1991:614) av ett beslut om nedsättning av samtliga insatser, ska det
antecknas att ett sådant beslut har fattats.

25 §

6

I ärenden om registrering enligt denna förordning ska för registrering

och kungörande samt för handläggning och prövning avgifter betalas med
följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av en förening, 1 200 kronor,
2. vid anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar att föreningsstämma beslutat om likvidation, 800 kro-
nor,

3. vid anmälan om fusion enligt 12 kap. 17 eller 38 § lagen om ekono-

miska föreningar, 1 000 kronor,

4. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska

ske, 800 kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av

ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande
språk, ska en avgift enligt första stycket 4 betalas för varje sådan firma.

Avgift ska inte betalas för registrering av
1. ändrad postadress,
2. förhållanden som en likvidator ska anmäla,
3. anmälan från rätten eller konkursförvaltaren,
4. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 12 kap. 37 §

lagen om ekonomiska föreningar.

Avgift ska inte heller betalas för registrering av beslut enligt 11 kap. 18 §

andra stycket första meningen, 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska före-
ningar eller för registrering av beslut om att avregistrera firma efter en dom
om upphävande av firmaregistrering.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbeta-

las inte om handläggningen av en anmälan om registrering har påbörjats.

4

Tidigare 19 § upphävd genom 1992:1456.

5

Senaste lydelse 2003:38.

6

Senaste lydelse 2004:38.

background image

4

SFS 2008:22

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

26 a §

7

För handläggning och prövning av en ansökan enligt lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar ska, i de fall som anges i a�h, avgif-
ter betalas med följande belopp:

a) undantag från kravet att utse verkställande direktör (6 kap. 3 §),

935 kronor,

b) undantag från bosättningskraven (6 kap. 4 och 11 §§), 475 kronor,
c) undantag från bosättningskravet för revisor i visst fall (8 kap. 3 §),

1 200 kronor,

d) medgivande att sammanslutning eller revisionsorgan får vara revisor

(8 kap. 4 §), 1 200 kronor,

e) undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (8 kap. 5 §),

685 kronor,

f) undantag från bestämmelser om avsättning till eller nedsättning av re-

servfond (10 kap. 6 §), 685 kronor,

g) likvidation enligt 11 kap. 4 a §, 475 kronor,
h) tillstånd till verkställande av fusionsplan (12 kap. 11 §), 1 500 kr.
Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den återbetalas inte om hand-

läggningen av en ansökan har påbörjats.

26 b §

8

Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhanda-

hålla ett fusionsintyg enligt 12 kap. 36 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar på annat språk än svenska.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008. �ldre bestämmelser

gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

7

Senaste lydelse 2003:1048.

8

Tidigare 26 b § upphävd genom 1994:1270.