SFS 2008:23 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

080023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 17 januari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse

dels

att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 2 a § och

2 kap. 5 b §, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

För registrering m.m. av bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag

gäller även aktiebolagsförordningen (2005:559) med undantag av

1. 1 kap. 32–33, 35 a och 37 §§, 2 kap. samt 3 kap. 1–6 och 7 a §§ för

bankaktiebolag, och

2. 1 kap. 32–33, 35 a och 37 §§ för kreditmarknadsbolag.

2 a §

2

För registrering m.m. av kreditmarknadsföreningar gäller även för-

ordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar med undantag av 13, 13 b,
13 c och 13 e §§.

2 kap.

5 b §

Om en fusionsplan har godkänts av fullmäktige i en ekonomisk för-

ening, ska till en ansökan enligt 12 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse fogas en försäkran om att en underrättelse som avses i
7 kap. 12 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar har
skett.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser

gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraft-
trädandet.

1

Senaste lydelse 2006:505.

2

Tidigare 2 a § upphävd genom 2006:917.

SFS 2008:23

Utkom från trycket
den 29 januari 2008

background image

2

SFS 2008:23

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)