SFS 2008:24 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

080024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

utfärdad den 17 januari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om aktiebolagsförordningen (2005:559)

dels

att 1 kap. 1 och 37 §§ samt 3 kap. 1–3 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 32 a och

35 a §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

1

En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska

göras skriftligen hos Bolagsverket. Detsamma gäller en anmälan enligt lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar eller lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse som avser ett aktiebolag som deltar i en fusion med en
ekonomisk förening eller en motsvarande utländsk juridisk person.

En anmälan enligt första stycket eller en ansökan enligt aktiebolagslagen

som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till Bolags-
verket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

32 a §

Bolagsverket ska underrätta Skatteverket när en ansökan enligt

23 kap. 20 § aktiebolagslagen (2005:551) har gjorts.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när Skatteverket fattar beslut om

hinder mot verkställande av en fusionsplan.

35 a §

Vid en anmälan för registrering enligt 23 kap. 48 § aktiebolags-

lagen (2005:551) ska följande handlingar ges in:

1. fusionsintyg för de utländska bolag som deltar i fusionen från de behö-

riga myndigheterna i de stater där bolagen är registrerade,

2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska bolagens

stämmor.

I fråga om det bolag som bildas genom fusionen ska anmälan innehålla de

uppgifter som anges i 35 § första och andra styckena.

Till anmälan enligt första stycket ska vidare fogas
1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om ar-

betstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares

medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

1

Senaste lydelse 2006:503.

SFS 2008:24

Utkom från trycket
den 29 januari 2008

background image

2

SFS 2008:24

3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om ar-

betstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner har löpt ut och att
32–40 §§ den lagen ska tillämpas, eller

4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan vid gräns-

överskridande fusioner inte är tillämplig på bolaget.

37 §

Vid en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt

12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska, om fusions-
planen innebär att ett helägt dotterbolag ska gå upp i en moderförening, ko-
pior av styrelsernas protokoll med besluten ges in.

3 kap.

1 §

I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska för registre-

ring och, i förekommande fall, dess kungörande, samt för ärendets handlägg-
ning och prövning, avgifter betalas med följande belopp:

1. vid en anmälan för registrering av nybildat aktiebolag, 2 000 kronor,
2. vid en anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess

lydelse på främmande språk, 1 100 kronor,

3. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen

(2005:551) eller om delning enligt 24 kap. 27 § samma lag, 1 000 kr,

4. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen att bolagsstämman

har beslutat om likvidation, 1 000 kronor,

5. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen att

bolagsstämman har beslutat att likvidationen skall upphöra, 500 kronor,

6. vid annan registreringsanmälan, 800 kronor.

2 §

2

Om en anmälan enligt 1 § samtidigt omfattar registrering eller regist-

rering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på
främmande språk, ska en avgift enligt 1 § 2 betalas för varje sådan firma.

Om det begärs att en registrering avfattas på annat språk än svenska, ska

det betalas en avgift med 500 kr för varje sådant språk.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla ett

fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551) på annat språk
än svenska.

3 §

Avgift ska inte betalas för registrering av

1. ändrad postadress,
2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmanna-

revisor eller suppleant för lekmannarevisor,

3.

beslut om vinstutdelning enligt 18

kap. 10

§ aktiebolagslagen

(2005:551),

4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, såvida annat inte följer av

1 § 5,

5. en underrättelse från domstol, eller
6. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 §

aktiebolagslagen.

2

Senaste lydelse 2006:503.

background image

3

SFS 2008:24

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser

gäller dock i fråga om fusioner där fusionsplan har upprättats före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008