SFS 2008:25 Förordning om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

080025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:922) om
europakooperativ;

utfärdad den 17 januari 2008.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2006:922) om europakoope-

rativ ska ha följande lydelse.

6 §

Om ett europakooperativ har bildats genom fusion enligt artikel 2.1

fjärde strecksatsen i SCE-förordningen, ska det vid en anmälan enligt artikel
11 i SCE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som avses i arti-
kel 22 i SCE-förordningen.

Dessutom ska följande handlingar ges in för var och en av de fusione-

rande föreningarna:

1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som

avses i första stycket godkändes, och

2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE-förord-

ningen.

En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om intyget

har utfärdats av Bolagsverket.

I övrigt tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 32�33, 35 och 35 a §§ aktie-

bolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om styrelseordförande,
styrelseledamot och styrelsesuppleant ska

1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, leda-

mot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och

2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, leda-

mot och suppleant i förvaltningsorganet.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:25

Utkom från trycket
den 29 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008