SFS 2008:26 Förordning om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

080026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:220) om
retursystem för plastflaskor och metallburkar;

utfärdad den 17 januari 2008.

Regeringen föreskriver

1

att 2 och 11 §§ förordningen (2005:220) om re-

tursystem för plastflaskor och metallburkar ska ha följande lydelse.

2 §

Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska el-

ler metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck
i plastflaska eller metallburk ska se till att flaskan eller burken ingår i ett
godkänt retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska
marknaden.

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeripro-

dukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.

11 §

Bestämmelser om återvinningsmål finns i förordningen (2006:1273)

om producentansvar för förpackningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-

formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2008:26

Utkom från trycket
den 29 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008