SFS 2008:27 Förordning om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor

080027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:1179) om
statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor;

utfärdad den 10 januari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:1179) om statsbi-

drag för funktionstest av lantbrukssprutor

1

dels

att 2 § ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken till förordningen samt 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag till företag som utför funktionstest av
lantbrukssprutor

2

1 §

3

Statsbidrag för köp av testutrustning får i mån av tillgång på medel

lämnas till företag som åtar sig att utföra funktionstest av lantbrukssprutor
och fläktsprutor.

Bidrag lämnas med högst 75 procent av den godkända kostnaden och med

de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/
2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse

4

.

Innan stöd beviljas ska företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga

stöd av mindre betydelse som företaget tagit emot under de två föregående
beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Stödet får inte bevil-
jas förrän det kontrollerats att det inte medför att det totala stöd av mindre
betydelse som företaget får under treårsperioden överskrider 200 000 euro.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka krav som ska stäl-

las på funktionstest som avses i första stycket.

3 §

5

Behörig att utföra sådant funktionstest som avses i denna förordning

är den som har godkänts av Jordbruksverket. Ett godkännande får avse en
viss tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Äldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 1 januari 2008.

1

Senaste lydelse av 2 § 2006:139.

2

Senaste lydelse av rubriken 2006:139.

3

Senaste lydelse 2007:104.

4

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

5

Senaste lydelse 1991:1454.

SFS 2008:27

Utkom från trycket
den 29 januari 2008

background image

2

SFS 2008:27

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)