SFS 2008:28 Förordning om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

080028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s
direktstöd för jordbrukare, m.m.;

utfärdad den 10 januari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:760) om EG:s di-

rektstöd för jordbrukare, m.m.

dels

att 3 kap. 16 och 17 §§ samt 4 kap. 1 § ska upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 11 och 12 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap. 3 och 19 §§ samt 4 kap. 2 §

ska ha följande lydelse.

1 kap.

11 §

1

Jordbruksverket utövar tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden

av rådets förordning (EG) nr 1782/2003, kommissionens förordning (EG) nr
2235/2003, kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003, kommissionens
förordning (EG) nr 795/2004, kommissionens förordning (EG) nr 796/2004,
kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 och av denna förordning om
inte något annat följer av denna förordning.

Den närmare tillsynen inom länet utövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens

tillsyn omfattar inte slakterier.

Vad som sägs i andra stycket gäller inte tillsyn som bedrivs av sådan stat-

lig myndighet som har ansvaret för tillsynen över den lagstiftning som utgör
verksamhetskrav enligt 2 kap. 2 §.

12 §

Vid prövningen av om de verksamhetskrav som omfattas av 2 kap.

2 § är uppfyllda ska även beaktas resultatet av den tillsyn som bedrivs av
den kommun eller myndighet som har ansvaret för tillsynen över den lag-
stiftning som utgör verksamhetskrav.

2 kap.

2 §

2

I artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 finns bestämmelser

om de föreskrivna verksamhetskrav som ska iakttas.

1

Senaste lydelse 2006:1136.

2

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:28

Utkom från trycket
den 29 januari 2008

background image

2

SFS 2008:28

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3 kap.

3 §

3

Beloppen per region enligt artikel 58 i rådets förordning (EG) nr

1782/2003 ska vara

1. 92,8 miljoner euro i region 1,
2. 73,9 miljoner euro i region 2,
3. 277,1 miljoner euro i region 3,
4. 134,5 miljoner euro i region 4, och
5. 135,9 miljoner euro i region 5.
Beloppen får jämkas av Jordbruksverket vid tilldelning enligt 14 §.

19 §

4

Sådan ytterligare betalning som avses i artikel 69 i rådets förordning

(EG) nr 1782/2003 får beviljas för

1. deltagande i ackrediterade kvalitetscertifieringssystem vilka syftar till

att utveckla produkter av särskilt hög kvalitet,

2. kostnader för kvalitets- och marknadsföringsåtgärder som syftar till att

förbättra kvaliteten hos livsmedel och jordbruksprodukter på den inre mark-
naden, eller

3. organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedels-

mässor inom Europeiska unionen.

Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd enligt

första stycket.

4 kap.

2 §

Jordbruksverket får meddela

1. föreskrifter till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för

odling av potatis för stärkelseproduktion enligt artiklarna 93 och 94 i rådets
förordning (EG) nr 1782/2003,

2. föreskrifter till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för

produktion av proteingrödor enligt artiklarna 76, 77 och 78 i rådets förord-
ning (EG) nr 1782/2003, och

3. föreskrifter till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för

produktion av energigrödor enligt artiklarna 88, 89, 90 och 91 i rådets för-
ordning (EG) nr 1782/2003.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. De nya bestämmel-

serna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

3

Senaste lydelse 2006:1315.

4

Senaste lydelse 2005:421.