SFS 2008:30 Förordning om detaljhandel med nikotinläkemedel

080030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om detaljhandel med nikotinläkemedel;

utfärdad den 24 januari 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen

(2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. De termer och uttryck
som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

Det som sägs om landsting i denna förordning gäller också kommuner

som inte ingår i ett landsting.

Statistik

2 §

Den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel ska kvartalsvis

till Läkemedelsverket lämna de uppgifter som är nödvändiga för att verket
ska kunna föra statistik över försäljningen av nikotinläkemedel.

Utlämnande

3 §

Läkemedelsverket ska på begäran lämna ut uppgifter över försäljning

av nikotinläkemedel till

– Statens folkhälsoinstitut för framställning av statistik inom folkhälso-

området,

– Socialstyrelsen för framställning av statistik inom hälso- och sjukvård,
– kommuner för kontroll enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med

nikotinläkemedel, och

– landsting för uppföljning av egenvård.
Ett landsting har med stöd av första stycket endast rätt att få uppgifter om

den totala försäljningen av nikotinläkemedel i ett landsting.

Läkemedelsverket får lämna ut uppgifter enligt första stycket på medium

för automatiserad behandling.

Bemyndigande

4 §

Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om anmälan en-

ligt 3 § och egenkontroll enligt 5 § lagen (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel.

SFS 2008:30

Utkom från trycket
den 5 februari 2008

background image

2

SFS 2008:30

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Verkställighetsföreskrifter

5 §

Läkemedelsverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighe-

ten av lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel och av
denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)