SFS 2008:31 Förordning om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter

080031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om villkor vid vidareutnyttjande av information
från statliga myndigheter;

utfärdad den 24 januari 2008.

Regeringen föreskriver

1

följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under rege-

ringen.

2 §

Förordningen innehåller bestämmelser om vidareutnyttjande av infor-

mation som finns hos myndigheter.

Förordningen är inte tillämplig på
1. utbyte av handlingar mellan myndigheter som enbart sker i samband

med deras offentliga verksamhet, eller

2. handlingar vars innehåll har ett upphovsrättsligt skydd eller ett till upp-

hovsrätten närstående skydd som tillkommer tredje man.

Förordningen gäller inte för
1. universitet, högskolor och andra utbildnings- eller forskningsinstitutio-

ner, eller

2. kulturinstitutioner.

3 §

Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse som avviker

från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

Syfte

4 §

Syftet med denna förordning är dels att underlätta och främja enskildas

användning av information som finns hos myndigheterna för att skapa infor-
mationsprodukter och informationstjänster, dels att begränsa snedvridning
av konkurrensen.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003

om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345,
31.12.2003, s. 90, Celex 32003L0098).

SFS 2008:31

Utkom från trycket
den 5 februari 2008

2*

SFS 2008:30–33

background image

2

SFS 2008:31

Definitioner

5 §

I denna förordning avses med

information:

allt innehåll som finns på en informationsbärare av något

slag,

informationsbärare:

papper samt andra lagringsmedier, till exempel elek-

troniska och magnetiska,

vidareutnyttjande:

användning av information som finns hos en myndig-

het för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket informationen
framställdes inom myndigheten.

Tillgängliga format

6 §

För den information som en myndighet tillhandahåller för vidareut-

nyttjande gäller följande.

Informationen ska hållas tillgänglig i alla hos myndigheten befintliga

språkversioner och format, om det är möjligt och lämpligt.

Informationen får på begäran lämnas ut elektroniskt, om det är möjligt

och lämpligt.

Informationsförteckning

7 §

En myndighet ska se till att det finns en allmänt tillgänglig förteckning

över information som myndigheten tillhandahåller för vidareutnyttjande om
informationen i hög grad vidareutnyttjas eller skulle kunna bli vidareutnytt-
jad. Förteckningen får hållas tillgänglig på elektronisk väg, om det är möjligt
och lämpligt.

Offentliggörande av försäljningsvillkor

8 §

Av lag, förordning och myndighetsföreskrifter framgår i vissa fall

vilka avgifter och villkor en myndighet ska ta ut och tillämpa. I rättsinforma-
tionsförordningen (1999:175) finns bestämmelser om att föreskrifter ska fin-
nas tillgängliga genom ett allmänt nätverk.

En myndighet ska informera om avgifternas storlek och vilka villkor som

myndigheten tillämpar för vidareutnyttjande av informationen. Om det är
möjligt och lämpligt, ska informationen lämnas på myndighetens webbplats.

På begäran ska myndigheten ange dels beräkningsgrunder för de offent-

liggjorda avgifterna, dels vilka faktorer som beaktas vid beräkningen av
andra avgifter än sådana som avses i första och andra styckena.

Villkor för vidareutnyttjande av information

9 §

När en myndighet tillhandahåller information enligt denna förordning,

får myndigheten ställa villkor för vidareutnyttjande av informationen. Så-
dana villkor får inte i onödan begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande
och får inte användas i syfte att begränsa konkurrensen.

Villkor ska utformas med beaktande av bestämmelserna om enskildas rätt

enligt tryckfrihetsförordningen att få del av allmänna handlingar.

background image

3

SFS 2008:31

Om en myndighet använder licenser, ska det ske genom standardiserade

licenser som kan behandlas på elektronisk väg.

Uppgift om annan rättighetsinnehavare eller licensgivare

10 §

Om en myndighet avslår en begäran om tillhandahållande av infor-

mation för vidareutnyttjande för att ett sådant tillhandahållande skulle in-
kräkta på ett upphovsrättsligt skydd eller ett till upphovsrätten närstående
skydd som tillkommer tredje man, ska myndigheten i beslutet ange vem som
är rättsinnehavare, om denne är känd, eller vilken licensgivare som myndig-
heten fått informationen från.

Likabehandling

11 §

De villkor som en myndighet tillämpar när den tillhandahåller infor-

mation för vidareutnyttjande ska vara icke-diskriminerande för jämförbara
kategorier av vidareutnyttjande.

Om information vidareutnyttjas inom en myndighet i dess uppdragsverk-

samhet, ska samma villkor för tillhandahållande av information tillämpas för
den verksamheten som för andra användare.

Förbud mot att ingå avtal i vissa fall

12 §

En myndighet får inte ingå ett avtal om att tillhandahålla information

för vidareutnyttjande, om avtalet innebär att någon får ensamrätt till infor-
mationen.

Första stycket ska inte gälla om en ensamrätt till informationen bedöms

vara nödvändig för tillhandahållandet av en tjänst av allmänt intresse. Myn-
digheten får inte ingå ett sådant avtal för längre tid än tre år. I samband med
förnyelse ska avtalet ses över.

Ett avtal med ensamrätt ska göras tillgängligt.

13 §

En myndighet får inte ingå avtal med någon om att tillhandahålla in-

formation för vidareutnyttjande, om avtalet innehåller andra villkor än så-
dana som myndigheten informerat om.

Överklagande

14 §

En myndighets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008