SFS 2008:32 Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling

080032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av tröskelvärden vid offentlig upphandling;

beslutat den 24 januari 2008.

Regeringen ger till känna följande.

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen

(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004
om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, en-
ergi, transporter och posttjänster

1

, senast ändrat genom kommissionens för-

ordning (EG) nr 1422/2007

2

, och Europaparlamentets och rådets direktiv

2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid of-
fentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

3

, senast ändrat

genom kommissionens förordning (EG) nr 1422/2007, samt kommissionens
meddelande (2007/C 301/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europarla-
mentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

� 3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1:

133 000 euro

1 233 901 kronor

� 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och
14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:

206 000 euro

1 911 155 kronor

� 3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första
stycket och 13 kap. 5 § första stycket:

5 150 000 euro

47 778 869 kronor

1

EUT L 134, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0017).

2

EUT L 317, 5.12.2007, s. 34 (Celex 32007R1422).

3

EUT L 134, 30.4.2004, s. 114 (Celex 32004L0018).

SFS 2008:32

Utkom från trycket
den 5 februari 2008

background image

2

SFS 2008:32

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av

� 3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:

412 000 euro

3 822 309 kronor

� 3 kap. 1 § första stycket 2:

5 150 000 euro

47 778 869 kronor

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)