SFS 2008:33 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

080033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 24 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 40 § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

40 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva om begränsningar i ersättningsrätten och om karenstid utöver vad
som följer av denna lag för personer som utför deltidsarbete under veckor då
de i övrigt är arbetslösa.

Denna lag träder i kraft den 7 april 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:73.

SFS 2008:33

Utkom från trycket
den 5 februari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008