SFS 2008:36 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

080036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 31 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 c § lagen (1976:371) om behand-

lingen av häktade och anhållna m.fl. ska ha följande lydelse.

2 c §

2

Blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov får tas på en

häktad som skäligen kan misstänkas vara påverkad av alkohol, andra bero-
endeframkallande medel, något sådant medel som avses i 1 § lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara
som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om
inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl.

Om den häktade själv önskar det, får prov som avses i första stycket också

tas, om det behövs för att utreda hans eller hennes drogkonsumtion inför en
vård- eller behandlingsinsats.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129.

2

Senaste lydelse 2006:328.

SFS 2008:36

Utkom från trycket
den 12 februari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008