SFS 2008:37 Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

080037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll;

utfärdad den 31 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll

2

ska ha följande lydelse.

4 §

3

Den dömde ska under verkställigheten utanför anstalt iaktta skötsam-

het, efter förmåga söka försörja sig samt i övrigt rätta sig efter vad som ålig-
ger honom enligt denna lag och enligt föreskrift som meddelats med stöd av
lagen. Han eller hon ska avhålla sig från alkohol och andra beroendefram-
kallande medel, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel samt sådana varor som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Den dömde är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl,

skyldig att under verkställigheten på begäran lämna blod-, urin-, utandnings-,
saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är påverkad
av sådana medel eller varor som avses i första stycket andra meningen. Elek-
troniska hjälpmedel får användas för att kontrollera att den dömde avhåller
sig från alkohol.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:618.

3

Senaste lydelse 1999:56.

SFS 2008:37

Utkom från trycket
den 12 februari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008