SFS 2008:38 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

080038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:810) om registrering av
riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska
intressen;

utfärdad den 31 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1996:810) om re-

gistrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

dels

att 7 och 9 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 8 och 10 §§ ska betecknas 7 och 8 §§, nuvarande 11–

13 §§ ska betecknas 9–11 §§ samt nuvarande 14–16 §§ ska betecknas 13–
15 §§,

dels

att 1, 4 och 6 §§ samt nya 8, 10 och 14 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 12, 16 och 17 §§, samt

närmast före dessa paragrafer nya rubriker av följande lydelse.

1 §

2

Riksdagsförvaltningen ska inrätta och föra ett register för det ändamål

som anges i 5 §. Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som utförs enligt denna lag.

4 §

En ledamot ska till registret anmäla alla vid anmälningstillfället rele-

vanta uppgifter om sådana förhållanden som anges i 8 §.

En ledamot som inte har något sådant åtagande eller intresse som avses i

8 § ska anmäla detta till registret.

6 §

En anmälan enligt 4 § ska göras skriftligen till riksdagens kammar-

kansli. Anmälan ska göras inom fyra veckor från det att riksdagen samman-
trätt första gången efter ett val eller från den senare tidpunkt då uppdraget
som riksdagsledamot påbörjades.

8 §

3

Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och val-

krets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.

För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:

1

Bet. 2007/08:KU2, rskr. 2007/08:101.

2

Senaste lydelse 2000:435.

3

Senaste lydelse av tidigare 10 § 2000:1063.

SFS 2008:38

Utkom från trycket
den 12 februari 2008

background image

2

SFS 2008:38

Art av åtagande eller ekonomiskt
intresse

Uppgifter som ska registreras

1. Innehav av aktier i ett aktiebo-

lag, andel i ett handelsbolag eller en
ekonomisk förening utom bostads-
rättsförening samt andel i en mot-
svarande utländsk juridisk person,
om värdet av aktierna eller andelen
beträffande varje bolag eller fören-
ing eller motsvarande juridiska per-
son vid anmälningstillfället översti-
ger två basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
Med aktier jämställs sådana finan-
siella instrument som berättigar till
förvärv av aktier.

2. Ägande, helt eller delvis, av

näringsfastighet enligt 2 kap. 14 §
inkomstskattelagen (1999:1229).

3. Avlönad anställning som inte

är av endast tillfällig karaktär.

4. Avtal av ekonomisk karaktär

med tidigare arbetsgivare, såsom av-
tal om löne- eller pensionsförmån
eller annan förmån som utgår under
tid som omfattas av uppdraget som
riksdagsledamot.

5. Avtal av ekonomisk karaktär

med en arbetsgivare eller uppdrags-
givare, även om avtalet får effekt
först efter det att uppdraget som
riksdagsledamot har upphört.

6. Inkomstbringande självständig

verksamhet som bedrivs vid sidan
av uppdraget som riksdagsledamot.

7. Styrelseuppdrag och uppdrag som
revisor i aktiebolag, handelsbolag,
ekonomisk förening eller motsva-
rande utländsk juridisk person.

8. Styrelseuppdrag och uppdrag

som revisor i en ideell förening som
har till syfte att främja medlemmar-
nas ekonomiska intressen, i en stif-
telse som bedriver rörelse eller an-
nan ekonomisk verksamhet eller i en
motsvarande utländsk juridisk
person.

Bolagets, föreningens eller den

utländska juridiska personens namn.

Fastighetens beteckning.

Befattningens art samt arbetsgi-

varens namn.

Avtalets art och arbetsgivarens

namn.

Avtalets art och arbetsgivarens el-

ler uppdragsgivarens namn.

Arten av verksamhet samt i före-

kommande fall namnet på den juri-
diska person i vilken verksamheten
bedrivs.

Uppdragets art samt bolagets, för-

eningens eller den utländska juri-
diska personens namn.

Uppdragets art samt föreningens,

stiftelsens eller den utländska juri-
diska personens namn.

background image

3

SFS 2008:38

Uppgifterna i registret ska vara offentliga.

10 §

Innan anmälda uppgifter får registreras ska i förekommande fall en-

skilda och juridiska personer samt offentliga organ som avses i 8 § andra
stycket 3–5, 7, 8 eller 10 beredas tillfälle att yttra sig över uppgifter som be-
rör dem. Om ett sådant yttrande innehåller en erinran mot en lämnad uppgift,
ska riksdagsledamoten beredas tillfälle att ändra eller komplettera sin anmä-
lan.

Underlåtenhet att göra anmälan

12 §

Talmannen ska vid ett kammarsammanträde meddela att en ledamot

inte fullgjort skyldigheten att anmäla uppgifter till registret enligt 6 och 7 §§.

14 §

Uppgifterna ska utgå ur registret när en valperiod har löpt ut. Även

uppgifterna om den som under en valperiod lämnar sitt uppdrag ska utgå ur
registret. Vid registreringen av förändringar av i registret antecknade förhål-
landen ska de gamla uppgifterna utgå ur registret.

Rättelse och skadestånd

16 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Överklagande

17 §

Ett beslut av riksdagsförvaltningen i en fråga om rättelse enligt 16 §

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vid överklagande till kam-
marrätten krävs prövningstillstånd.

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.
2. En ledamot som vid ikraftträdandet inte har gjort anmälan till registret

ska, i stället för vad som anges i 6 §, göra sådan anmälan inom fyra veckor
från ikraftträdandet av denna lag.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

9. Statligt, primärkommunalt och

landstingskommunalt uppdrag som
inte är av endast tillfällig karaktär.

10. Stadigvarande materiell för-

mån samt sekreterar- eller utred-
ningshjälp som inte har betalats av
ledamoten själv och som har an-
knytning till uppdraget som riks-
dagsledamot.

Uppdragets art och uppdragsgiva-

rens namn.

Arten av förmån samt den som

har bekostat den.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008