SFS 2008:40 Förordning om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

080040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:836) om
arbetslöshetskassor;

utfärdad den 31 januari 2008.

Regeringen föreskriver att 11 a § förordningen (1997:836) om arbetslös-

hetskassor ska ha följande lydelse.

11 a §

1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att en arbets-

löshetskassa betalar finansieringsavgift eller förhöjd finansieringsavgift vid
en senare tidpunkt än den som följer av 9 eller 10 § om avgiften avser en
medlem i kassan som under den månad avgiften avser inte har betalat med-
lemsavgift eller särskilt uttaxerat belopp som förfallit till betalning.

De avgifter avseende första halvåret 2008 vilka Inspektionen för arbets-

löshetsförsäkringen i enlighet med första stycket medgivit anstånd med, ska
respektive arbetslöshetskassa betala in senast den 31 december 2008.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:1561.

SFS 2008:40

Utkom från trycket
den 12 februari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008