SFS 2008:41 Förordning om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

080041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:974) om
statsbidrag till trossamfund;

utfärdad den 31 januari 2008.

Regeringen föreskriver att 17–21 §§ förordningen (1999:974) om statsbi-

drag till trossamfund ska ha följande lydelse.

17 §

Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Nämnden

för statligt stöd till trossamfund.

Ansökan om statsbidrag görs hos nämnden.

18 §

Nämnden får meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för

bidrag enligt denna förordning.

19 §

Ett trossamfund eller en församling som har tagit emot bidrag enligt

denna förordning ska till nämnden lämna de redovisningshandlingar, verk-
samhetsberättelser och andra uppgifter som nämnden bestämmer.

20 §

Nämnden får besluta att ett beviljat bidrag inte ska betalas ut, om det

kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Nämnden får besluta att ett bidrag ska betalas tillbaka om,
1. det har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,
2. det inte används för det ändamål det beviljats för, eller
3. trossamfundet eller församlingen inte lämnar sådana handlingar och an-

dra uppgifter som avses i 19 §.

21 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 20 §
första stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

SFS 2008:41

Utkom från trycket
den 19 februari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008