SFS 2008:44 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

080044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 7 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 1

c, 3 och 6

§§ sekretessförordningen

(1980:657)

1

samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1 c §

2

Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100)

gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som erhållits enligt avtal med:

Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den

13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den
9 november 1993,

The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas för-

enta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,

Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den

19 juli 1994,

Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frank-

rike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,

Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limi-

ted, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securi-
ties and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den
16 maj 1995,

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring

den 23 augusti 1995,

De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den

21 september 1995,

Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbri-

tannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,

Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limi-

ted och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsför-
klaring den 25 juni 1996,

The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas för-

enta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,

Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per

den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of Interna-
tional Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,

1

Förordningen omtryckt 1998:1333.

2

Senaste lydelse 2007:146.

SFS 2008:44

Utkom från trycket
den 19 februari 2008

2*

SFS 2008:41–46

background image

2

SFS 2008:44

Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 no-

vember 1997,

Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, av-

siktsförklaring den 10 juni 1998,

Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den

12 september 1998,

Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i

Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Informa-
tion and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,

Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i decem-

ber 1999,

Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december

1999,

Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspek-

tionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Me-
morandum of Understanding den 6 april 2000,

Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, av-

siktsförklaring i augusti 2000,

centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, av-

siktsförklaring i januari 2001,

Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni

2001,

centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, av-

siktsförklaring i mars 2003,

Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
Fjármálaeftirliti

ð

(FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,

Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspek-

tionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars
2004,

Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni

2004,

New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i

juni 2005,

Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memoran-

dum of Understanding den 23 november 2005,

Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum

of Understanding i april 2006,

Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 au-

gusti 2006,

Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 20 februari 2007,
Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsför-

klaring den 31 augusti 2007.

3 §

3

Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i föl-

jande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till

3

Senaste lydelse 2007:1213.

background image

3

SFS 2008:44

den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

1. Socialberedningen
(S 1980:07)

undersökningar rörande
missbrukare

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Utredningen om ett nytt
tandvårdsstöd för vuxna
(S 2005:08)

undersökning rörande
tandvårdskonsumtion

LSS-kommittén
(S 2004:06)

undersökningar rörande
fördelning och sprid-
ning av kostnaderna för
och tillgången till insat-
ser enligt lagen
(1993:387) om stöd och
service till vissa funk-
tionshindrade och enligt
lagen (1993:389) om
assistansersättning samt
undersökningar om
dessa insatsers kvalitet

Utredningen om doku-
mentation och stöd till
enskilda som utsatts för
övergrepp och vanvård
inom den sociala barna-
vården (S 2006:05)

undersökningar rörande
övergrepp och vanvård
av enskilda vid institu-
tioner och familjehem
inom den sociala barna-
vården

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Förtroendeutredningen
(Ju 2007:08)

undersökning om förtro-
endet för domstolarna

21. Kommerskollegium

ekonomiska undersök-
ningar på det handels-
politiska området

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas ekonomiska för-
hållanden

22. Premiepensions-
myndigheten

undersökningar om pen-
sionsspararnas investe-
ringsbeteende och ut-
fallet av detta

background image

4

SFS 2008:44

6 §

4

Följande myndigheter skall i den utsträckning som framgår nedan inte

tillämpa föreskriften i 15 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).

4

Senaste lydelse 2006:1131.

Myndigheter

Register

allmänna domstolarna

diarier över ärenden om kvarhål-
lande av försändelser på beford-
ringsanstalt och om hemlig teleav-
lyssning, hemlig teleövervakning,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning

allmänna förvaltningsdomstolarna

diarier i mål enligt smittskyddslagen
(2004:168) och enligt lagen
(1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall

Försvarsmakten, Försvarets materi-
elverk, Försvarets radioanstalt och
Totalförsvarets forskningsinstitut

diarier över underrättelser inom för-
svarets underrättelse- och säkerhets-
tjänst

polismyndigheterna

diarier över ärenden om kvarhål-
lande av försändelse på befordrings-
anstalt och om hemlig teleavlyss-
ning, hemlig teleövervakning, hem-
lig kameraövervakning och hemlig
rumsavlyssning

Regeringskansliet

diarium över krypterade meddelan-
den, diarium över handlingar som
rör myndigheters krigsorganisation
och beredskapsförberedelser och di-
arier hos Utrikesdepartementet över
handlingar som kommit in eller upp-
rättats i andra än administrativa och
konsulära ärenden och handelsären-
den

Sveriges ständiga representation vid
Europeiska unionen (EU)

samtliga diarier, utom diarium över
EU-institutionernas officiella doku-
ment och diarier över handlingar
som kommit in eller upprättats i ad-
ministrativa ärenden och handels-
ärenden

background image

5

SFS 2008:44

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Tullverket

diarier över ärenden om kvarhål-
lande av försändelse på befordrings-
anstalt och om hemlig teleavlyss-
ning, hemlig teleövervakning, hem-
lig kameraövervakning och hemlig
rumsavlyssning

åklagarmyndigheterna

diarier över ärenden om kvarhål-
lande av försändelse på befordrings-
anstalt och om hemlig teleavlyss-
ning, hemlig teleövervakning, hem-
lig kameraövervakning och hemlig
rumsavlyssning samt diarier över
förundersökningar som rör brott mot
rikets säkerhet

Myndigheter

Register

background image

6

SFS 2008:44

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga

5

Sakregister till bilagan

6

Siffrorna avser punkter i bilagan

Naturvårdsverket

61

Nikotinläkemedel

137

Nämnden för offentlig upphandling

85

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

136. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt EG-förordningar om ekono-
miska sanktioner och enligt före-
skrifter som meddelats med stöd av
lagen (1996:95) om vissa internatio-
nella sanktioner samt utredning till
stöd för sådan tillståndsgivning och
tillsyn

137. tillsyn enligt lagen (2007:1455)
om detaljhandel med nikotinläke-
medel

5

Senaste lydelse 2007:1213.

6

Senaste lydelse 2007:1213.