SFS 2008:45 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

080045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 31 januari 2008.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 8 och 27 §§ samt 8 kap. 1 § vägmärkes-

förordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

Förbudsmärken är följande.

Märke

Närmare föreskrifter

C30 Slut på förbud mot omkörning
med tung lastbil

C31 Hastighetsbegränsning

Märket anger förbud mot att föra
fordon med högre hastighet än den
som anges på märket.

Angivelsen gäller till den plats

där en annan hastighetsbegränsning
anges med märket, eller där märke
C32,

tillfällig hastighetsbegräns-

ning upphör

, E7,

gågata

, eller E9,

gångfartsområde

, satts upp.

En angivelse om en hastighetsbe-

gränsning i föreskrifter enligt för-
ordningen (2002:713) om försöks-
verksamhet med varierande högsta
tillåtna hastighet gäller efter en till-
fällig avvikelse vars slut märkts ut
med märke C32,

tillfällig hastig-

hetsbegränsning upphör

.

SFS 2008:45

Utkom från trycket
den 19 februari 2008

background image

2

SFS 2008:45

27 §

1

Upplysningsmärken är följande.

8 kap.

1 §

Vägverket får meddela föreskrifter om

� att ett visst märke eller någon annan anordning får sättas upp endast ef-

ter medgivande av verket,

� undantag från bestämmelserna om utmärkning i 2 kap. 3 § första

stycket,

� undantag från bestämmelserna om upprepning i 2 kap. 7 § andra

stycket, under förutsättning att trafikantens förståelse av trafikregleringen
inte försämras,

Märket behöver inte vara uppre-

pat efter en vägkorsning om samma
högsta tillåtna hastighet gäller på
den korsande vägen.

C32 Tillfällig hastighetsbegränsning
upphör

Märket används endast på en väg el-
ler vägsträcka där försöksverksam-
het pågår enligt förordningen om
försöksverksamhet med varierande
högsta hastighet. Märket anger då
att en tillfällig avvikelse från den
varierande högsta hastigheten som
märkts ut med märke C31,

hastig-

hetsbegränsning

, upphör.

Märke

Närmare föreskrifter

J2 Upplysningsmärke

Märket ger upplysning av väsentligt
intresse för framkomlighet eller sä-
kerhet som inte kan ges på annat
sätt.

Varnings- eller förbudsmärke kan

vara infogat som förberedande upp-
lysning.

Anvisningar med versal och ge-

men text kan förekomma.

J3 Livsfarlig ledning

Märket anger att det finns en elek-
trisk ledning över vägen eller leden
som kan innebära fara.

1

�ndringen innebär att märke J1,

Upplysningsmärke vid riksgräns

, tagits bort.

Märke

Närmare föreskrifter

background image

3

SFS 2008:45

� infogande i lokaliseringsmärken av varningsmärken, förbudsmärken,

påbudsmärken, anvisningsmärken och andra lokaliseringsmärken utöver vad
som anges i denna förordning,

� försöksverksamhet med avvikelse från förordningen, och
� tilläggstavlor med ett annat innehåll än det som anges i förordningen

samt om avvikelser från vad som gäller om vägmärkenas färg. Verket får
dock besluta om nya symboler endast om detta framgår av denna förordning.

Vägverket får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställighe-

ten av denna förordning, exempelvis föreskrifter om

� storlek och närmare utseende på vägmärken och andra anordningar som

anges i denna förordning samt att vägmärken och andra anordningar eller det
material som ingår i dem ska vara av en sådan typ som godkänts av verket
eller av en annan myndighet, och

� under vilka förhållanden sådana anordningar för anvisningar för trafiken

som avses i 1 kap. 1 § ska eller får sättas upp, tas bort, underhållas eller utfö-
ras samt hur detta ska eller får ske.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008