SFS 2008:46 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

080046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 31 januari 2008.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 17 och 76 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 13

och 13 a §§, 13 kap. 7 § samt 14 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) ska
ha följande lydelse.

3 kap.

17 §

1

Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet

än 50 kilometer i timmen.

Om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten el-

ler miljön får kommunen meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna has-
tigheten inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant område ska vara
30 eller 40 kilometer i timmen.

Utom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 70

kilometer i timmen (bashastighet).

Vägverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten

på en väg ska vara 80, 90, 100 eller 110 kilometer i timmen.

Bestämmelser om hastighet på motorväg finns i 9 kap. 1 §.
I terräng gäller bestämmelserna i första, andra och tredje styckena endast

vid färd med motordrivet fordon.

76 §

2

Under färd på väg får från ett fordon

1. inte visas annat än vitt eller gult ljus framåt, samt
2. inte visas vitt ljus bakåt annat än vid backning eller vid arbete som krä-

ver vitt ljus.

Detta gäller dock inte lykta med annan färg som föreskrivits för fordonet.
På ett fordon som färdas på väg får inga andra lyktor eller strålkastare

med blinkande ljus användas än

1. körriktningsvisare,
2. larmanordning,
3. baklykta på cykel, samt
4. lykta som avger orangegult ljus och som är särskilt anordnad som var-

ningsanordning i den utsträckning som Vägverket föreskriver.

1

Senaste lydelse 1999:240.

2

Senaste lydelse 2007:101.

SFS 2008:46

Utkom från trycket
den 19 februari 2008

background image

2

SFS 2008:46

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte sådana lyktor som

används för att ge tecken P11,

kör in till vägkanten och stanna framför polis-

fordonet

, enligt 7 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90).

9 kap.

1 §

På en motorväg gäller följande.

1. Endast trafik med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat for-

don som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40
kilometer i timmen får förekomma. Mopeder klass I får dock inte framföras
på en motorväg.

2. Fordon får föras in på en motorväg endast vid vägens början eller på en

påfartsväg och föras av motorvägen endast på en avfartsväg eller vid dess
slut.

3. Fordon får inte föras på skiljeremsan eller på en tvärgående förbindel-

seväg mellan körbanorna.

4. Fordon får inte vändas eller backas.
5. Fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts

med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats. Bussar i linjetrafik får
dock stannas vid särskilt anordnade hållplatser.

6. Fordon får inte föras med högre hastighet än 110 kilometer i timmen.
Vägverket får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg även i

andra fall än som anges i första stycket 1 får föras på motorväg. Föreskrif-
terna ska vara förenade med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventy-
ras.

Vägverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten

på en motorväg ska vara 120 kilometer i timmen.

10 kap.

1 §

3

Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§,

meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka el-
ler för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färd-
led i terräng.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande.
1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller mo-

tortrafikled.

2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område

ska vara gågata eller gångfartsområde.

3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt

miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.

4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats.
5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana

för fordon i linjetrafik m.fl.

6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder en-

ligt 3 kap. 53 § 2 ska vara busshållplats.

7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats.

3

Senaste lydelse 2007:447.

background image

3

SFS 2008:46

8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra

stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt
8 kap. 2 §.

9. Förbud mot trafik med fordon.
10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
11. Förbud mot omkörning.
12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i

3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första
stycket.

13. Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.
14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra
stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomlighe-
ten eller miljön.

15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje

stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. tredje stycket, om det är moti-
verat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

16. Förbud mot att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna el-

ler parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48, 49 a §
första stycket, 52 §, 53 § 2–5, 9 och 10, 54 §, 55 § 3–5 eller 8 kap. 1 §.

17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begräns-

ning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller

last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från

bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

22. Andra särskilda trafikregler.
Vidare får genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler

för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har
lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

13 §

4

I följande fall ska föreskrifter som gäller på väg märkas ut enligt be-

stämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90) eller föreskrifter som
meddelats med stöd av den förordningen. Detsamma gäller föreskrifter som
gäller i terräng, om det finns skäl till det.

1. Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåten hastighet

enligt 3 kap. 17 § och 9 kap. 1 §.

2. Föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 kap. 11 §.
3. Särskilda trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter

enligt 1 §.

4. Särskilda trafikregler som meddelats genom föreskrifter enligt 14 §.

4

Senaste lydelse 2007:101.

background image

4

SFS 2008:46

13 a §

5

Trots vad som anges i 13 § gäller följande.

1. Särskilda trafikregler om att ett visst område ska vara tättbebyggt om-

råde eller miljözon behöver inte märkas ut.

2. Hastighetsgränser enligt 3 kap. 17 § första eller tredje stycket behöver

inte märkas ut vid sådan väg som avses i 3 kap. 21 § andra stycket.

3. Om särskilda trafikregler eller föreskrifter om hastighet meddelas så att

två likadana trafikregler eller hastighetsbegränsningar gränsar till varandra
behöver utmärkning inte ske i gränsen mellan dem.

4. Särskilda trafikregler som är tillämpliga endast under viss tid eller un-

der vissa förhållanden behöver inte vara utmärkta då de inte är tillämpliga.
De tidsbegränsningar eller andra förhållanden som ska föreligga för att en
trafikregel ska vara tillämplig behöver inte märkas ut om den endast märks
ut när den är tillämplig.

5. Särskilda trafikregler om transport av farligt gods behöver märkas ut

endast om det finns skäl till det.

6. De särskilda trafikregler som föreskrifter enligt 14 § avviker från behö-

ver inte märkas ut.

Vägverket får meddela föreskrifter om och i enskilda fall medge ytterli-

gare undantag från utmärkningsskyldigheten i fråga om vägar med lite trafik
eller om det finns andra särskilda skäl till det och det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten. Detta gäller dock inte i fråga om föreskrifter om högsta till-
låten hastighet.

Om föreskrifter om hastighet samt särskilda trafikregler inte ska eller be-

höver märkas ut ska de föras in i en ortstidning.

13 kap.

7 §

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om trafikövervakning på

motorvägar och motortrafikleder.

Vägverket får meddela föreskrifter för övriga frågor i denna förordning.

Verket får därvid föreskriva

1. att viss utrustning ska vara av en typ som har godkänts av verket eller

någon annan myndighet, och

2. vilka värden som får användas i lokala trafikföreskrifter om högsta till-

låtna hastighet och riktlinjer för hur olika värden bör användas.

14 kap.

8 §

6

Passagerare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestäm-

melserna i 4 kap. 6 eller 9 §, 10 § eller 10 a § första stycket, 6 kap. 3 § eller
föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen
av 4 kap. 10 § döms till penningböter.

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2008.

5

Senaste lydelse 2007:101.

6

Senaste lydelse 2006:1208.

background image

5

SFS 2008:46

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008