SFS 2008:47 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

080047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 31 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 § lagen (1998:620) om belast-

ningsregister ska ha följande lydelse.

17 §

2

Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigiv-

ningen,

2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberö-

vande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras
tio år efter domen eller beslutet,

3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken

eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 §
bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll
bort,

4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslu-

tet,

5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,
6. ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall gallras tio år efter domen eller beslutet,

7. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,
8. ungdomstjänst gallras tio år efter domen eller beslutet,
9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av straffö-

reläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd

gallras tio år efter domen eller beslutet,

11. åklagares beslut att inte åtala en person för brott om han eller hon var

under 18 år vid tidpunkten för brottet, gallras tre år efter beslutet,

12. åklagares beslut att inte åtala för brott i andra fall än som avses i 11,

gallras tio år efter beslutet,

13. beslut om besöksförbud gallras tio år efter beslutet, och
14. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.

1

Prop. 2007/08:31, bet. 2007/08:JuU4, rskr. 2007/08:128.

2

Senaste lydelse 2006:899.

SFS 2008:47

Utkom från trycket
den 26 februari 2008

background image

2

SFS 2008:47

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas även på uppgifter som registrerats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)