SFS 2008:48 Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken

080048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till
vissa hantverksyrken;

utfärdad den 14 februari 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Statsbidrag får lämnas för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hant-

verksyrken som anordnas enligt bestämmelserna i denna förordning. De
hantverksyrken som avses anges i bilagan.

Om det finns synnerliga skäl, får Myndigheten för kvalificerad yrkesut-

bildning besluta att lämna statsbidrag för utbildning till andra hantverksyr-
ken än de som anges i bilagan. Högst tio av det totala antal årsstudieplatser
som regeringen har beslutat om enligt 8 § får upptas av deltagare i utbild-
ning till hantverksyrken utöver de som anges i bilagan.

2 §

Statsbidrag lämnas till huvudman som avses i 3 § och i den omfattning

regeringen beslutar särskilt.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ansvarig huvudman

3 §

För varje lärlingsutbildning som genomförs med statsbidrag enligt

denna förordning ska det finnas en ansvarig huvudman, som utses av rege-
ringen.

Utbetalning

4 §

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning betalar ut statsbidrag

efter rekvisition. Statsbidrag får endast betalas ut för de veckor lärlings-
utbildning pågått.

Återkrav

5 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbe-

talningsskyldig om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för
bidraget i väsentlig mån har åsidosatts.

SFS 2008:48

Utkom från trycket
den 26 februari 2008

2*

SFS 2008:47–52

background image

2

SFS 2008:48

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ska besluta att helt eller

delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt
första stycket.

Lärlingsutbildningen

6 §

Lärlingsutbildningen ska bedrivas så att de deltagare som inte får

gesällbrev eller motsvarande yrkesbevis efter avslutad utbildning ges förut-
sättningar att få det efter ytterligare lärlingsskap.

Utbildningen ska utformas i samråd med företrädare för de berörda hant-

verken.

7 §

Lärlingsutbildningen får omfatta högst 80 veckor och ska bedrivas på

heltid. Utbildningen ska bestå av dels teoretiska studier, dels lärlingsskap
hos en hantverkare i yrket. Minst en femtedel av utbildningstiden ska bestå
av teoretiska studier.

8 §

Regeringen beslutar särskilt om antalet årsstudieplatser och om hur

detta antal ska fördelas om regeringen har utsett mer än en ansvarig huvud-
man.

Utbildningsbevis

9 §

Efter avslutad lärlingsutbildning ska deltagaren få ett utbildningsbevis

som beskriver utbildningens innehåll och deltagarens uppnådda mål.

Behörighet

10 §

För tillträde till lärlingsutbildning krävs att den sökande har slutfört

för hantverksyrket relevant gymnasial utbildning eller genom yrkesverksam-
het eller annan för yrket relevant verksamhet har förvärvat motsvarande
kunskaper. Den ansvariga huvudmannen ska se till att sådana kunskaper
dokumenteras skriftligt.

Den ansvariga huvudmannen får ställa särskilda krav på yrkeserfarenhet

som är av betydelse för utbildningens inriktning eller den yrkeskategori som
utbildningen förbereder för.

Urval

11 §

Om antalet platser är färre än antalet behöriga sökande, ska ett urval

göras.

Den ansvariga huvudmannen ska göra ett urval som är godtagbart i förhål-

lande till lärlingsutbildningens inriktning. Huvudmannen bör härvid särskilt
beakta att det finns yrkesområden där det råder stor brist på hantverksutbil-
dad arbetskraft.

Vid urvalet ska hänsyn tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig

utbildningen.

background image

3

SFS 2008:48

Utbildningsplaner

12 §

Inom lärlingsutbildningen ska det finnas utbildningsplaner. En utbild-

ningsplan får omfatta flera yrkesområden. Utbildningsplanerna ska godkän-
nas av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

13 §

Av varje utbildningsplan ska det framgå

1. lärlingsutbildningens omfattning och uppläggning,
2. de kompetenskrav som finns för undervisande och handledande perso-

nal,

3. de krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för utbildningen,
4. de urvalsgrunder som tillämpas för tillträde till utbildningen,
5. formerna för uppföljning och bedömning av de studerandes prestatio-

ner, och

6. hur utbildningen ska kvalitetssäkras.

Individuell studieplan

14 §

För varje deltagare ska det finnas en individuell studieplan som

beslutas av den ansvariga huvudmannen. Av planen ska deltagarens utbild-
ningsmål framgå.

Den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med deltagaren

och ska vid behov revideras.

Avgifter

15 §

Deltagaravgifter som tas ut ska vara skäliga med hänsyn till de kost-

nader som den ansvariga huvudmannen har för lärlingsutbildningen, förut-
satt att kostnaderna i sig kan anses rimliga för utbildningen.

Tillsyn m.m.

16 §

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ska ha tillsyn över lär-

lingsutbildningar som genomförs med statsbidrag enligt denna förordning.
Myndigheten initierar även uppföljning och utvärdering av sådana utbild-
ningar.

17 §

De som har fått statsbidrag enligt denna förordning ska följa upp och

utvärdera sin verksamhet med lärlingsutbildning och medverka i den upp-
följning och utvärdering av utbildningen som initieras av Myndigheten för
kvalificerad yrkesutbildning. De ska till myndigheten lämna de uppgifter
som myndigheten begär.

Överklagande

18 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008, då förordningen

(2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning
för vuxna till vissa hantverksyrken ska upphöra att gälla. Utbildning som har

background image

4

SFS 2008:48

påbörjats enligt den upphävda förordningen ska omfattas av den nya förord-
ningen.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

background image

5

SFS 2008:48

Bilaga

Förteckning över lärlingsutbildningar för vilka statsbidrag kan lämnas

Lärlingsutbildningar till någon av följande yrkeskategorier kan få stats-
bidrag enligt denna förordning:

kapellmakare
konstgjutare
konstglasmästare
konststoppare
korgmakare
krukmakare
låssmed
maskör
mattrestauratör
metallkonservator
metalltryckare
modellbyggare
modist
murare
musikinstrumentmakare
målningskonservator
möbelkonservator
möbelrestaurerare
möbeltapetserare
papperskonservator
pappersmakare
parkettläggare
perukmakare
rammakare
ridsportsadelmakare
riggare
segelmakare

silversmed
skeppstimmerman
skomakare
skräddare
skyltmakare
smed
stuckatör
tapetmakare
tenngjutare
timmerman
trädgårdsanläggare
tygtryckare
väskmakare
ädelstensslipare

attributmakare
bagare/konditor
bildhuggare
bilsadelmakare
bokbindare
borstbindare
brodör
båtbyggare
dekorationsmålare
dekormålare/patinör
djurkonservator
dockmakare
etuimakare
finsnickare
förgyllare
gardindekoratör
glasblåsare
glas-/keramikrestauratör
gravör
guldsmed
gördelmakare
handpressförgyllare
handvävare
hattmakare
hovslagare
juvelfattare
kakelugnsmakare

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008