SFS 2008:49 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

080049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 14 februari 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till studiestödsförordningen (2000:655)

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:49

Utkom från trycket
den 26 februari 2008

background image

2

SFS 2008:49

Bilaga

1

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd
kan lämnas

B 1

BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB, utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Högskola AB
– kyrkokameral utbildning,
– teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
– påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
Folkhögskola
– fritidsledarutbildning,
– utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda,

vuxendöva och hörselskadade, och

– yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid

som

utgör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde fordrar ett slutbe-
tyg från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper

Företagshälsovårdsutbildning som bedrivs under överinseende av utred-

ningen Framtidens FHV-utbildning (S 2007:01)

Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om stat-

ligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studie-
stöd enligt avdelning B

Korteboskolan
– pastors- och missionärsutbildning, och
– utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Kvalificerad yrkesutbildning enligt lagen (2001:239) om kvalificerad

yrkesutbildning som inte är uppdragsutbildning

Lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken för vilken stats-

bidrag lämnats enligt förordningen (2008:48) om statsbidrag för lärlingsut-
bildning för vuxna till vissa hantverksyrken

Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missio-

närsutbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Polishögskolan, polisprogrammet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet
Polisutbildningen, uppdragsutbildning vid Växjö universitet
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyrarårig naprapatutbildning

1

Senaste lydelse 2007:821.

background image

3

SFS 2008:49

Statens räddningsverk
– påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
– tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

– utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
– vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

– vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktorut-

bildning

Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans diakoniutbildning
Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala
Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008