SFS 2008:50 Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

080050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1085) om
motorfordons avgasrening;

utfärdad den 7 februari 2008.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om förordningen (2001:1085) om motor-

fordons avgasrening

dels

att 4 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att bilagorna 1�3 till förordningen ska ha följande lydelse.

4 §

2

Motorfordon som för första gången tas i bruk ska uppfylla kraven på

avgasrening i bilaga 1. För motorfordon som tagits i bruk i ett annat land och
för vissa äldre bilar finns avgasreningskrav i bilaga 2.

Vägverket får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar i

avgaserna som särskilt uppkommer vid drift med andra bränslen än bensin
eller dieselbrännolja.

12 §

3

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med

Vägverket meddela föreskrifter om krav på och kontroll av sådan mätutrust-
ning som används vid kontroll av avgasrening hos motorfordon i bruk.

Vägverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att mo-

torfordonen ska uppfylla de krav som följer av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa

komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon
(EGT L 226, 18.8.1997, s. 1, Celex 31997L0024), senast ändrat genom kommissio-
nens direktiv 2006/120/EG (EUT L 330, 28.11.2006, s. 16, Celex 32006L0120), kom-
missionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den
tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening
genom avgaser från motorfordon (EGT L 291, 28.10.2002, s. 20, Celex 32002L0080),
kommissionens direktiv 2003/26/EG av den 3 april 2003 om anpassning till den tek-
niska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG i fråga om
hastighetsbegränsande anordningar och avgasutsläpp från nyttofordon (EUT L 90,
8.4.2003, s. 37, Celex 32003L0026), kommissionens direktiv 2003/27/EG av den
3 april 2003 om anpassning av den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/96/EG
när det gäller provning av avgasutsläpp från motorfordon (EUT L 90, 8.4.2003, s. 41,
Celex 32003L0027).

2

Senaste lydelse 2007:39.

3

Senaste lydelse 2007:39.

SFS 2008:50

Utkom från trycket
den 26 februari 2008

background image

2

SFS 2008:50

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Bilaga 1

4

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket första meningen
förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

1.1.1 Lätta bilar

Tidpunkter

Vid nya typgodkännanden från och med den 1 juli 2003 tillämpas bestäm-
melserna i direktiv 2002/80/EG. Bestämmelserna om ibruktagande i direktiv
2002/80/EG tillämpas från och med den 1 januari 2006 för personbilar och
lätta lastfordon med en referensvikt om högst 1 305 kilogram samt från och
med den 1 januari 2007 för personbilar med en totalvikt över 2 500 kilogram
och för lastfordon med en referensvikt över 1 305 kilogram. Vid äldre typ-
godkännanden och ibruktaganden tillämpas bestämmelserna i direktiv 98/
69/EG med de tidpunkter som anges i nedanstående tabell.

Bilaga 2

5

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket andra meningen
förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

Godkännande enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser

Motorfordon ska anses uppfylla kraven i 3 och 4 §§ denna förordning om de
tidigare registrerats och tagits i bruk i ett annat land inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet och uppfyller de för fordonsmodellen relevanta av-
gaskraven enligt Europeiska gemenskapernas bestämmelser.

Hållbarhetskontroll ska för bilar med godkännande enligt Europeiska ge-

menskapernas bestämmelser ske med utgångspunkt i gränsvärden och prov-
metoder som tillämpas för det godkännandet.

4

Senaste lydelse 2007:125.

For-
dons-
kategori

Referens-
vikt RV
(kg)

Steg

Direktiv
70/220/
EEG i dess
lydelse
enligt
direktiv

Godkännan-
deförbud

a)

Ibruktagan-
deförbud

b)

5

Senaste lydelse 2002:556.

background image

3

SFS 2008:50

För äldre bilar som inte omfattas av kraven eller kraven i bilaga 1 gäller

följande:

Bilaga 3

6

Avgasreningskrav för motorfordon i bruk

1 Bensinmotordrivna bilar

1.1 Tomgång

Halten kolmonoxid och kolväten i avgaserna vid tomgång ska högst uppgå
till de värden som anges nedan. Om det i fråga om bilar av 1984 och tidigare
års modell förekommer driftstörningar hos motorn vid angivet värde, godtas
det lägsta värde vid vilket sådana störningar inte förekommer. Vid kontroll
av halten kolmonoxid och kolväten hos fordon utrustade med omborddiag-
nossystem (OBD-system) i enlighet med direktiv 70/220/EEG, får kontroll
av utsläppssystemets funktion göras genom att på lämpligt sätt läsa av OBD-
systemet. Samtidigt ska OBD-systemets funktion kontrolleras.

1.2 Mätning vid förhöjt tomgångsvarvtal

Halten kolmonoxid i avgaserna och lambdavärdet vid förhöjt tomgångsvarv-
tal, lägst 2 000 varv per minut, ska inte överstiga nedan angivna värden i en-
lighet med direktiv 96/96/EG och direktiv 2000/30/EG.

a) Eller värde angivet av tillverkaren.

6

Senaste lydelse 2006:526.

Fordonskategori/
årsmodell

Kolmonoxid
(volymprocent)

Kolväten � uppmätta
som hexan (miljondelar
per volymenhet)

Personbilar

0,3

100

Lätta lastfordon

0,3

200

Bilar enligt bilaga 2

� äldre personbil

0,5

100

� äldre lätt lastfordon

1,0

200

� äldre lätt bil, 1985 och senare
års modell

3,5

�

� äldre lätt bil, 1984 och tidigare
års modell

4,5

�

Fordonskategori

Kolmonoxid
(volymprocent)

Lambdavärde

Personbilar/lätta lastfordon

0,2

1,00 +/� 0,03

a)

Bilar enligt bilaga 2
� äldre personbil/äldre lätt last-
fordon

0,3

1,00 +/� 0,03

a)

background image

4

SFS 2008:50

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2 Dieselmotordrivna bilar

2.1.1 Provmetod

Provet ska stämma överens med det provförfarande för fri acceleration som
fastställts i direktiv 96/96/EG.

3 Bensinmotordrivna motorcyklar