SFS 2008:51 Förordning om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

080051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1215) om
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.;

utfärdad den 14 februari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1215) om tekniska

egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

dels

att 10 § ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 9 § ska lyda ⬝Uppförande av byggnader⬝.

10 §

Byggnader som innehåller bostäder eller lokaler och deras installatio-

ner för uppvärmning, kylning och ventilation ska ha särskilt goda egenska-
per när det gäller hushållning med elenergi.

Uppvärmningssystemet i byggnader som innehåller bostäder eller arbets-

lokaler ska i skälig utsträckning med hänsyn till uppvärmningssättet och en-
ergislaget utformas så att man utan omfattande ändringar kan använda skilda
energislag som är lämpliga från allmän energisynpunkt.

Första och andra styckena gäller inte fritidshus med högst två bostäder.

Första stycket gäller inte lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karak-
tär eller byggnader med en yta som inte överstiger 50 kvadratmeter.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.
2. �ldre bestämmelser får tillämpas på arbeten med byggnader och deras

installationer för uppvärmning, kylning och ventilation, om arbetena

a) omfattas av en bygganmälan som gjorts före den 1 januari 2010, eller
b) har påbörjats före den 1 januari 2010, om det inte behövs någon bygg-

anmälan.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:51

Utkom från trycket
den 26 februari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008