SFS 2008:52 Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

080052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:271) om
innesluten användning av genetiskt modifierade
organismer;

utfärdad den 14 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 2, 31 och 34 §§ förordningen (2000:271) om

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ska ha följande
lydelse.

2 §

1

I denna förordning avses med

mikroorganism

: varje mikrobiologisk enhet, cellulär eller icke-cellulär,

som kan föröka sig eller överföra genetiskt material, inbegripet virus, viroi-
der samt cellkulturer av djur och växter,

genetiskt modifierad mikroorganism

: en mikroorganism vars genetiska

material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning el-
ler naturlig rekombination,

skyddsåtgärd

: en inneslutningsåtgärd eller ett försiktighetsmått i övrigt

som vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför
skada för människors hälsa eller miljön,

tillsynsmyndighet

: en myndighet som i bilagan, punkterna F och G, till

förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken anges som ansvarig
för något av tillsynsområdena för innesluten användning,

F-verksamhet

: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroor-

ganismer med försumbar eller ingen risk för skador på människors hälsa el-
ler miljön,

L-verksamhet

: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroor-

ganismer med låg risk för skador på människors hälsa eller miljön,

R-verksamhet

: innesluten användning av genetiskt modifierade mikoorga-

nismer med måttlig eller hög risk för skador på människors hälsa eller mil-
jön,

ny användning

: en innesluten användning av genetiskt modifierade orga-

nismer i en redan anmäld verksamhet och som jämfört med den anmälda
verksamheten på ett inte obetydligt sätt skiljer sig i fråga om vilka genetiskt
modifierade organismer som används eller i fråga om metoderna för fram-
ställningen eller användningen av organismerna,

olycka

: varje händelse som innebär ett betydande och oavsiktligt utsläpp

av genetiskt modifierade organismer vid innesluten användning och som kan
innebära omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa eller för miljön.

1

Senaste lydelse 2006:1503.

SFS 2008:52

Utkom från trycket
den 26 februari 2008

background image

2

SFS 2008:52

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

31 §

Tillsynsmyndigheten ska se till att beredskapsplaner upprättas för

verksamheter med innesluten användning av genetiskt modifierade mikroor-
ganismer som, om inneslutningsåtgärderna inte fungerar, kan medföra ome-
delbar eller fördröjd allvarlig fara för människor utanför de anläggningar där
verksamheterna bedrivs eller för miljön.

En beredskapsplan ska innebära att den som bedriver verksamheten ger

information om planerade skyddsåtgärder. Informationen ska lämnas till be-
rörda myndigheter och andra som kan påverkas av en olycka. Den ska läm-
nas på lämpligt sätt och utan att mottagarna behöver begära att den lämnas.
Informationen ska hållas uppdaterad och vara tillgänglig för allmänheten.

34 §

2

Om det i en verksamhet med användning av genetiskt modifierade

organismer inträffar en olycka ska tillsynsmyndigheten

1. se till att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas,
2. omedelbart varna de medlemsstater i Europeiska unionen som kan på-

verkas av olyckan,

3. om möjligt samla in de uppgifter som är nödvändiga för en fullständig

analys av olyckan, samt

4. utfärda de rekommendationer som behövs för att förebygga liknande

olyckor i framtiden och begränsa sådana olyckors effekter.

Om det finns en omedelbar allvarlig fara för miljön eller för människor ut-

anför de anläggningar där verksamheterna bedrivs, ska tillsynsmyndigheten
genast underrätta den kommunala organisationen för räddningstjänst och
Statens räddningsverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2

Senaste lydelse 2003:799.