SFS 2008:53 Lag om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

080053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll
av personal inom förskoleverksamhet, skola och
skolbarnsomsorg;

utfärdad den 21 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2000:873) om regis-

terkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarns-
omsorg

dels

att 3 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Ett sådant registerutdrag som avses i 1 § första stycket ska lämnas

även av den som

1. erbjuds eller tilldelas arbete inom sådan verksamhet som avses i 1 eller

2 § under omständigheter liknande dem som förekommer i ett anställnings-
förhållande inom verksamheten, om det sker genom uppdrag, anställning
hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten eller an-
ställning inom annan kommunal verksamhet,

2. under utbildning till en lärarexamen enligt högskolelagen (1992:1434)

eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning tilldelas plats för
verksamhetsförlagd del av utbildningen inom sådan verksamhet som avses i
1 eller 2 §, eller

3. genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program tilldelas plats

för arbetspraktik eller annan programinsats inom sådan verksamhet som av-
ses i 1 eller 2 §.

Registerutdraget ska lämnas till den inom verksamheten som beslutar om

att anlita eller ta emot någon på ett sådant sätt som avses i första stycket.
Den som inte har lämnat ett sådant registerutdrag får inte anlitas eller tas
emot i verksamheten på ett sådant sätt.

3 §

Trots bestämmelserna i 1�2 a §§ får den som inom ett år erbjuds en

förnyad anställning hos samma arbetsgivare eller en förnyad möjlighet att på
ett sådant sätt som avses i 2 a § delta i verksamheten anställas, anlitas eller
tas emot utan att han eller hon lämnat ett registerutdrag enligt 1 § första
stycket.

1

Prop. 2007/08:28, bet. 2007/08:UbU4, rskr. 2007/08:132.

SFS 2008:53

Utkom från trycket
den 4 mars 2008

2*

SFS 2008:53�65

background image

2

SFS 2008:53

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på
a) den som efter ikraftträdandet anställs hos någon som genom avtal med

den som bedriver verksamhet som avses i 1 och 2 §§ utför eller kommer att
utföra uppdrag i sådan verksamhet,

b) den som efter ikraftträdandet anställs hos en kommun inom en nämnd-

förvaltning som utför eller kommer att utföra uppdrag i sådan verksamhet
som avses i 1 §,

c) en enskild person som efter ikraftträdandet ingår avtal om utförande av

uppdrag i sådan verksamhet som avses i 1 och 2 §§,

d) den som efter ikraftträdandet antas till högskoleutbildning eller kom-

munal vuxenutbildning där en del av utbildningen är förlagd till verksamhet
som avses i 1 och 2 §§, och

e) den som efter ikraftträdandet anvisas deltagande i ett arbetsmarknads-

politiskt program som innebär arbete i sådan verksamhet som avses i 1 eller
2 §.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)