SFS 2008:54 Förordning om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten

080054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa
statsbidrag för utveckling av skolväsendet,
skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten;

utfärdad den 21 februari 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:1636) om vissa statsbi-

drag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverk-
samheten ska ha följande lydelse.

2 §

1

Bidrag får lämnas till elev- och föräldraorganisationer. Bidrag ska i

första hand lämnas för åtgärder som syftar till att öka elev- och föräldrainfly-
tandet inom skolan, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten. Bidrag
får också lämnas för åtgärder som syftar till att stärka elevernas lokala orga-
nisationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:570.

SFS 2008:54

Utkom från trycket
den 4 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008